Riiklik erihoolekandeteenus on suunatud täisealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäiretest välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelvalve vajadus ning vajavad toimetulekuks proffesionaalset kõrvalabi. Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekanne pakub kolme erinevat teenust – igapäevaelu toetamine, toetatud elamine ja toetatud töötamine.  Teenuste eesmärgiks on toetada vaimupuudega või psüühikahäiretega inimeste toimetulekut ning pakkuda erinevaid võimalusi vabaaja sisustamiseks. Teenused on saajale tasuta ning tasuda tuleb ainult kohapeal olles toitlustuskulud.

Teenused:

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning tugivõrgustiku nõustamise kaudu.

Toetatud elamise teenuse eesmärgiks on isiku juhendamine ja nõustamine tema majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Töötamise toetamise teenuse eesmärgiks on isiku juhendamine ja nõustamine, et toetada isiku iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal.

Tegevustoad:

Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekande tegevuskeskus on avatud E-N 10-15. Meie tegevustoad on varustatud erinevate vahenditega huvipärasteks tegevusteks (maalimine, meisterdamine, lauamängud jpm). Alates sügisest alustatakse taas ka erinevate huviringidega.

Teenusele tulemine:

Teenuse taotlemine toimub Sotsiaalkindlustusametis, kes otsustab teenusele suunamise ning väljastab isikule suunamiskirja. Teenuse saamiseks peab inimesel olema psühhiaatri suunamiskiri või rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada igapäevaelu toetamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.

Teenust vajava isiku ja/või seadusliku esindajaga viiakse läbi teenuse sobivuse vestlus, mille käigus tutvustatakse teenuse osutamise eritingimusi, õigusi, kohustusi ja Erihoolekande tegevuskeskuse kodukorda.

Teenusele asumisel sõlmitakse Haapsalu Sotsiaalmaja ja isiku/seadusliku esindaja vahel teenuse osutamise leping.

Vajalikud dokumendid teenusele saamiseks – Taotlus Sotsiaalkindlustusametile, Psühhiaatri hinnang, Isikut tõendava dokumendi koopia, Suunamiskiri psüühilise erivajadustega inimeste hoolekande teenusele.