Integreeritud hoolekandeteenused

Integreerime hoolekandeteenusid ehk kui inimene vajab korraga mitut teenust, siis seda talle ka võimaldatakse.

Integreeritud hoolekandeteenused –   kõrvalabi osutamine täisealisele Haapsalu linna elnike registrisse kantud  inimesele tema turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti ning selle tegevusega vähendades omastehooldajate hoolduskoormust toetamaks nende tööturul jätkamist või tööturule sisenemist. Teenuse käigus osutatavad toimingud ja tegevused koosnevad peamiselt teenuse saaja kodus tehtavatest koduabi- ja isikuabi teenustest, millele lisatakse teisi sotsiaalteenuste komponente vastavalt kliendi vajadustele.

Teenusele tulemiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Haapsalu Sotsiaalmajale suulise või kirjaliku taotluse, mille alusel algatab Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja teenusele saamiseks vajaliku protseduuri.

Sotsiaaltöötaja hindab teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil ja teeb omapoolse ettepaneku Haapsalu Linna Sotsiaalkomisjonile, mis teeb teenusele suunamise või teenusest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul. 

Teenusele suunatud kliendiga sõlmitakse leping Haapsalu Sotsiaalmajaga. Kliendile koostatakse hoolduskava, mis sisaldab osutatavate teenuste loetelu, teenuse osutamise sagedust, kohta, mahtu ja perioodi.

Integreeritud hoolekandteenus on kliendile tasuta.