Integreeritud hoolekandeteenused

Integreerime hoolekandeteenusid ehk kui inimene vajab korraga mitut teenust, siis seda talle ka võimaldatakse.

Integreeritud hoolekandeteenused –   kõrvalabi osutamine täisealisele Haapsalu linna elnike registrisse kantud  inimesele tema turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti ning selle tegevusega vähendades omastehooldajate hoolduskoormust toetamaks nende tööturul jätkamist või tööturule sisenemist. Teenuse käigus osutatavad toimingud ja tegevused koosnevad peamiselt teenuse saaja kodus tehtavatest koduabi- ja isikuabi teenustest, millele lisatakse teisi sotsiaalteenuste komponente vastavalt kliendi vajadustele.

Teenusele tulemiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Haapsalu Sotsiaalmajale suulise või kirjaliku taotluse, mille alusel algatab Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja teenusele saamiseks vajaliku protseduuri.

Sotsiaaltöötaja hindab teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil ja teeb omapoolse ettepaneku Haapsalu Linna Sotsiaalkomisjonile, mis teeb teenusele suunamise või teenusest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul. 

Teenusele suunatud kliendiga sõlmitakse leping Haapsalu Sotsiaalmajaga. Kliendile koostatakse hoolduskava, mis sisaldab osutatavate teenuste loetelu, teenuse osutamise sagedust, kohta, mahtu ja perioodi.

Integreeritud hoolekandteenus on kliendile tasuta.

*

*

Teenusest lähemalt:

Integreeritud hoolekandeteenus on hoolekandeteenus, mille peamine komponent on koduteenus, lisakomponendid on päevahoiuteenus, intervallhooldusteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus ja kogukonnateenus.

Integreeritud hoolekandeteenust osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse 16.12.2020 määruse  nr 15 „Integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord Haapsalu sotsiaalmaja projektis „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ alusel.

Teenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja Sirli Olgo
Tel: 513 3617
e-post: sirli.sotsmaja@gmail.com; sirli@sotsmaja.ee
Teenuse eesmärk
Teenuse eesmärgiks on vastavalt kliendi vajadustele integreerida koduteenusega isikliku abistaja-, päevahoiu-, tugiisiku- ja intervallhoiuteenuse ja muude isiku jaoks vajalike sotsiaalteenuste komponente isiku parema toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks ning seeläbi pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks.
Teenuse sisu kirjeldus
Integreeritud hoolekandeteenus on hoolekandeteenus, mille peamine komponent on koduteenus, lisakomponendid on päevahoiuteenus, intervallhooldusteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus ja kogukonnateenus.

Koduteenus on täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele.

Päevahoiuteenus on ajutiselt väljaspool kodu osutatav päevane üldhooldusteenus.

Intervallhooldusteenus on ajutiselt väljaspool kodu osutatav ööpäevaringne üldhooldusteenus.

Tugiisikuteenus on isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga tema igapäevases elukeskkonnas.

Isikliku abistaja teenus on täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi.

Kogukonnateenus on mittetulundusühenduse poolt kogukonna liikmete heaolule ja kogukonna arengule suunatud teenus või koostöökokkuleppe alusel omavalitsuse poolt mittetulundusühendusele korraldada antud avalik teenus, mida osutatakse vabatahtlikkuse või kehtestatud hinnakirja alusel
Teenuse sihtgrupp
Teenuse sihtgruppi kuuluvad täisealised isikud, kes vajavad terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt püsivalt või ajutiselt igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja elukvaliteedi säilitamisel kõrvalabi nii kodustes tingimustes kui väljaspool kodu ning kelle hooldusvajadus hõlmab erinevate sotsiaalteenuste komponente.

Teenust on õigus saada Haapsalu linna elanike registrisse kantud täisealistel isikutel.
Teenuse osutamise maht
Teenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks sotsiaaltöötaja poolt hindamisinstrumendi abil, lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest.

Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel teenusesaaja terviseseisundi või elukeskkonna muutuse tõttu tuleb läbi viia korduv hindamine.
Teenuse taotlemise kord, aruandlus, dokumendid
Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja sotsiaalmajale suulise või kirjaliku taotluse. Vajadusel võib sotsiaalmaja nõuda täiendavaid dokumente.

Teenuse määramise algatab sotsiaaltöötaja, kes hindab hindamisinstrumendi abil taotletava teenuse vajadust.
Sotsiaaltöötaja esitab teenuse taotluse koos hindamise tulemuste, täiendavate dokumentidega ja omapoolse ettepanekuga Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile.
Sotsiaalkomisjon otsustab teenuse määramise ja selle osutamise tingimused 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Teenusele suunamise otsustab sotsiaalkomisjon.

Sotsiaaltöötaja teavitab teenuse taotlejat arusaadaval viisil teenuse määramise või keeldumise kohta 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse kinnitamise päevast.
Kui hindamise käigus teenuse taotleja teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaaltöötaja taotlejale toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.

Kui teenuse taotleja on võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse teda teenuse osutamise alustamisel suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast. Kui teenuse taotleja ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse teenuse taotleja õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast, tema seaduslikku esindajat.

Kliendile koostatakse hoolduskava, mis sisaldab mitme teenuse komponente, sh teenuse osutamise sagedus, koht, maht ja periood. Hoolduskava alusel sõlmib sotsiaalmaja kliendiga lepingu.

Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse teenuse osutamise korrast ja sotsiaalmaja ettepanekute ning kaebuste lahendamise korrast.

Teenuste osutamise üle teostab järelevalvet Sotsiaalkindlustusamet. Klient teeb koostööd hooldustöötajaga, sotsiaaltöötajaga ja teiste teenuse osutaja töötajatega.
Nõuded töökorraldusele, koostööle
Teenust osutab Haapsalu sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ raames.  

Osutatud teenuse üle peab arvestust sotsiaalmaja.

Teenuse osutamist sotsiaalmajas koordineerib sotsiaaltöötaja, teenust osutavad vahetult hooldustöötajad ja abihooldustöötajad. Abihooldustöötaja tööd juhendab hooldustöötaja.

Hooldustöötaja/abihooldustöötaja teeb koostööd sotsiaaltöötajaga ning tervishoiu- ja hoolekandeasutustega lähtudes kliendi vajadustest.
Sotsiaalmaja kohustused ja õigused
Teenuse osutamine vastavalt hoolduskavale, mis on koostatud hindamisinstrumendi alusel.
Teenuse saajale arusaadaval viisil Haapsalu Linnavalitsuse määruse „Integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord Haapsalu sotsiaalmaja projektis „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ tutvustamine.
Vahetult teenust osutava hooldustöötaja töö ja tegevuste kontrollimine teenuste osutamise kohas.
Teenuse saaja olukorra muutumisel hoolduskava muutmise algatamine või teenuse osutamise lõpetamine.
Teenuse osutamise üle järelevalve ja kaebuste menetlemine vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse määrusele „Integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord Haapsalu sotsiaalmaja projektis „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022““ ning vastavalt sotsiaalmaja ettepanekute ja kaebuste lahendamise korrale.
Kliendi kohustused ja õigused
Klient teeb koostööd hooldustöötajaga, sotsiaaltöötajaga ja teiste sotsiaalmaja töötajatega.
Klient tagab sotsiaalhooldajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma majapidamisse ja turvalise töökeskkonna koduteenuste osutamiseks (sh ohutu kodutehnika).
Klient informeerib teenuse osutajat koheselt oma asukoha vahetusest, tervise või elukeskkonna muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist.
Klient on sotsiaalmaja töötajate ja hooldustöötajaga viisakas.
Klient võib teha ettepanekuid sotsiaalmajale osutatud teenuste suhtes.
Nõuded keskkonnale, vahenditele
Teenuse osutamise koht sõltub teenuse saaja vajadustest. Teenust osutatakse näiteks teenuse saaja kodus, töökohal või asjaajamisel väljaspool teenuse saaja kodu (nt poes käimine).
Teenuse finantseerimise põhimõtted
Teenuse osutamist finantseeritakse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ ja sotsiaalmaja eelarveliste vahendite arvelt.  

Integreeritud hoolekandeteenuseid osutatakse teenust vajavatele isikutele tasuta.

Teenuse osutamist toetav projekt:
Perioodil 01.02.2020-31.01.2022 finantseeritakse integreeritud hoolekandeteenuste osutamist ka Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine, kättesaadavuse parandamine ja ning klientide lähedaste toetamine; tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine ning kättesaadavuse parandamine.
Nõuded personalile
Hooldustöötaja on teenuse vahetu osutaja, vastava kutsealase ettevalmistusega täisealine isik, kes osutab ise vahetult koduteenust ning kas pakub ise kliendi jaoks vajalike teiste teenuste komponente või seob kliendi teiste kliendi jaoks vajalike teenustega sh isikliku abistaja teenus, päevahoiuteenus, intervallhoiuteenus, tugiisikuteenus, muud teenused nt kogukonnateenused jne.
Juhul kui isikul on mitu abistajat, siis hooldustöötaja korraldab nendevahelise koostöö seostades erinevad teenused, kasutades sealjuures juhtumikorralduse meetodeid.  

Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenuse saaja elu, tervise ja vara.  

Hooldustöötaja lähtub teenuse osutamisel teenuse korrast, oma töölepingust ja tööjuhendist, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, teenuse osutaja töökorralduse reeglitest, teenuste osutamise lepingust ja hoolduskavast/tegevuskavast ning otsese juhi seadusjärgsetest korraldustest.
Teenuse osutamise alused
Haapsalu Linnavalitsuse määrus 16.12.2020 nr 5 Integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord Haapsalu sotsiaalmaja projektis „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“.

Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1.
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrus nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu linna põhimäärus.
Sotsiaalkindlustusameti Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis (üldine) (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised), mille aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg (2).

Teenuse osutamise dokumendid: