Intervallhooldusteenus

Intervallhooldusteenus on ajutiselt väljaspool kodu osutatav ööpäevaringne üldhooldusteenus. Üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav väljaspool kodu osutatav sotsiaalteenus täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
Intervallhooldusteenust osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse 04.03.2020 määruse  nr 4 „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord“ alusel.

Teenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja Sirli Olgo
Tel: 513 3617
sirli.sotsmaja@gmail.com; sirli@sotsmaja.ee
Teenuse eesmärk
Teenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla; pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine ning hoolduskoormusega inimeste toetamine tööturule sisenemisel või tööturul jätkamisel.
Teenuse sisu kirjeldus
Teenuse osutaja tagab teenuse saajale hooldustoimingud ja muud toetavad ning toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.
Hooldusplaan
Hooldusplaani koostab teenuse osutaja koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga 30 päeva jooksul teenuse saajale teenuse osutamise alustamisest.
Hooldusplaanis määratletakse hooldustoimingute vajaduse mahud ja sagedus ning eesmärgid, lähtudes konkreetse teenuse saaja abivajadustest. Juhul, kui teenuse saaja jõuab hooldusteenusele Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi nimetatud linnavalitsus) suunamisel, siis lähtub teenuse osutaja teenuse suunamiskirjas toodud infost hindamise käigus tuvastatud kõrvalabi vajaduse ja teenusele seatud eesmärkide kohta. Juhul, kui teenuse saajale on koostatud rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise plaan, juhtumiplaan või õendusabi osutamisega seonduvad dokumendid, siis võtab teenuse osutaja hooldusplaani koostamisel arvesse ka kirjeldatud dokumentides toodut.
Hooldusplaani koostamisel hinnatakse vajadusel ka tervishoiuteenuse vajalikkust, mistõttu kaasatakse vajadusel hooldusplaani koostamisele perearst, pereõde või geriaatrilise hindamise meeskonna liige.
Teenuse osutaja koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga vaatavad vähemalt üks kord poole aasta jooksul hooldusplaani üle ning vajadusel korrigeerivad seda.

Intervallhooldusteenuse raames tagatakse järgmised toimingud:
-hooldustoimingud (riietumine, toitmine, hügieenitoimingud, abistamine ravimite manustamisel jms);
-majutamine nõuetele vastavates ruumides;
-toitlustamine või sooja toidu valmistamise võimalus;
-esmatasandi arstiabi kättesaadavuse korraldamine (sh perearsti visiidid, koduõendusteenus jms);
-kaasamine aktiviseerivatesse tegevustesse (näiteks huvi- ja ühistegevus);
-vajadusel transporditeenuse korraldamine teenusele tulemiseks ja teenuselt lahkumiseks, juhul kui hoolduskoormusega inimesel puudub võimalus enda transporti kasutada;
-muud toetavad tegevused (sotsiaal- ja abivahendite alane nõustamine, juhendamine ning abistamine igapäevatoimingute sooritamiseks jne).
Teenuse sihtgrupp
Teenuse sihtgruppi kuuluvad isikud, kes vajavad püsivalt või ajutiselt igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja enesehooldamisel kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenustest inimese toimetuleku ning turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.
Ajutiselt võivad väljaspool kodu pakutavat hooldusteenust vajada inimesed, kelle kõrvalabi vajadus on tingitud muutuvast terviseseisundist (kroonilised haigused, mida iseloomustavad ägenemise ja remissiooni perioodid) või kelle elukeskkond ajutiselt ei võimalda tal kodus toime tulla, näiteks lähedased ei saa teatud kindla perioodi jooksul oma lähedast hooldada haiguse või töö tõttu või vajadusel puhata hoolduskoormusest.
Teenuse osutamise maht
Intervallhooldusteenust osutatakse lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest, kuid mitte rohkem kui 220 päeva kalendriaastas.
Teenuse taotlemise kord, aruandlus, dokumendid
Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja linnavalitsusele või Haapsalu sotsiaalmajale taotluse.
Teenuse määramise algatab sotsiaalvaldkonna ametnik või sotsiaaltöötaja, kes hindab taotletava teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil (lisa 1).
Sotsiaalvaldkonna ametnik või sotsiaaltöötaja esitab teenuse taotluse koos hindamise tulemuste, täiendavate dokumentidega ja omapoolse ettepanekuga sotsiaalkomisjonile.
Sotsiaalkomisjon otsustab teenuse määramise ning selle osutamise tingimused (sh teenuse maht ja sagedus) 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
Sotsiaalkomisjoni otsus kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega. Sotsiaalvaldkonna ametnik või sotsiaaltöötaja teavitab teenuse taotlejat teenuse määramise või keeldumise kohta 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse kinnitamisest.
Kui teenuse taotlejal on õigus teenust saada, soovitab või aitab sotsiaalvaldkonna ametnik või sotsiaaltöötaja leida sobivaid teenusepakkujaid.
Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel teenuse saaja terviseseisundi või elukeskkonna tõttu, tuleb läbi viia korduv hindamine.
Teenuse osutamiseks sõlmib sotsiaalmaja teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu.
Lepingu lisaks on hoolduskava, kus fikseeritakse tegevuste loetelu/toimingud, sagedus ja maht.
Kui hindamise käigus selgub, et taotletava teenuse vajadus ei ole põhjendatud või piisav, soovitab sotsiaaltöötaja või sotsiaalvaldkonna ametnik hoolduse ja/või kõrvalabi tagamiseks teisi meetmeid.
Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse teenuse taotlejat suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast talle arusaadaval viisil. Sotsiaalmaja viib koos inimesega ja tema lähedastega läbi regulaarsed abivajaduse vahehindamised ning muudab vajadusel teenuse osutamise eesmärki, vormi ja mahtu.
Teenuse saaja abivajaduse muutumisel sooritatakse korduvhindamine teenuse saaja, või kolmanda isiku suulise või kirjaliku avalduse alusel või sotsiaalmaja ettepanekul.
Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse teenuse osutamise korrast ja sotsiaalmaja ettepanekute ning kaebuste lahendamise korrast.

Intervallhooldusteenuse osutamise järelevalvet teostab sotsiaalmaja ja Haapsalu Linnavalitsus.
Riiklikku järelevalvet nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet. Kord aastas esitab Haapsalu Sotsiaalmaja teenuse osutamise aruande Sotsiaalministeeriumile.

Lepingu lõpetamine
Kliendiga sõlmitud teenuse osutamise leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel.
Leping lõpeb tähtaja saabumisel.
Leping lõpetatakse kliendi avalduse alusel.
Leping lõpetatakse sotsiaalmaja ettepanekul: kui teenuse osutaja poolt võimaldatavad teenused ei taga teenuse saaja toimetulekut; kliendi suunamisel muule sotsiaalteenusele; muudel teenuse osutamist takistavatel põhjustel (nt kliendi käitumine teeb teenuse osutamise võimatuks, ta ei tee teenuse osutajaga  koostööd teenuse osutamiseks või ei täida omapoolseid kohustusi).
Nõuded töökorraldusele, koostööle
Intervallhooldusteenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja, teenust osutab vahetult hooldustöötaja ja abihooldustöötaja. Abihooldustöötaja tööd juhendab hooldustöötaja.
Hooldustöötaja/abihooldustöötaja teeb koostööd sotsiaaltöötajaga ning tervishoiu- ja hoolekandeasutustega lähtudes kliendi vajadustest.
Sotsiaalmaja kohustused ja õigused
Teenuse osutamine vastavalt lepingu lisaks olevale hooldusplaanile, mis on koostatud hindamisinstrumendi alusel.
Kliendile arusaadaval viisil Haapsalu Linnavalitsuse määruse „Väljaspool kodu osutatava üldhoolduseteenuse kord“ s.h. Intervallhooldusteenuse tutvustamine.
Kliendi olukorra muutumisel hooldusplaani muutmise algatamine või Teenuse osutamise lõpetamine.
Vahetu teenuse osutaja töö ja tegevuse kontrollimine teenuse osutamise kohas.
Teenuse osutamise üle järelevalve ja kaebuste menetlemine vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse määrusele „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord“ ning vastavalt Sotsiaalmaja ettepanekute ja kaebuste lahendamise korrale.
Kliendi kohustused ja õigused
Klient on teadlik oma haigustest ja vastutab ise oma tervise eest.
Klient informeerib teenuse osutajat koheselt oma tervise muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist.
Klient teeb teenuse osutajaga ja teiste vastavate sotsiaalmaja töötajatega (sh sotsiaaltöötaja) koostööd teenuse osutamiseks.
Klient tagab endale vajalike arsti poolt määratud ravimite olemasolu. Kliendil on õigus teha ettepanekuid osutatavate teenuste suhtes.
Nõuded keskkonnale, vahenditele
Teenust osutatakse teenuse pakkuja ruumides.
Teenuse finantseerimise põhimõtted
Intervallhooldusteenuse osutamist finantseeritakse Sotsiaalmaja eelarvelistest vahenditest.
Intervallhooldusteenust osutatakse teenust vajavatele isikutele tasuta.

Intervallhooldusteenuse osutamist toetavad projektid:

Perioodil 03.12.2018-28.02.2021 finantseeritakse intervallhooldusteenuse osutamist ka Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ühinenud Haapsalu linna territooriumil; tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks ühinenud Haapsalu linna territooriumil.

Perioodil 01.02.2020-31.01.2022 finantseeritakse intervallhooldusteenuse osutamist ka Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine, kättesaadavuse parandamine ja ning klientide lähedaste toetamine; tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine ning kättesaadavuse parandamine.
Nõuded personalile
Hooldusteenust pakuvad vahetult hooldustöötaja ja abihooldustöötaja. Abihooldustöötaja tööd juhendab hooldustöötaja.
Teenuse osutaja tagab sellise personali olemasolu, kelle isikuomadused, kvalifikatsioon ja koormus võimaldavad tegevusi ning toiminguid viisil, mis on teenuse saaja hooldusplaanis kindlaks määratud.
Hooldusteenust vahetult osutavate töötajate arv ja kvalifikatsioon sõltub teenuse saajate kõrvalabi vajaduse olemusest ning ulatusest.
Teenust vahetult osutaval hooldustöötajal peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest: läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava; läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava; isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.
Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.
Teenuse osutamise alused
Haapsalu Linnavalitsuse määrus 04.03.2020 nr 4 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord.
Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1, § 20, § 21, § 22.
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrus nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 9.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu linna põhimäärus.
Sotsiaalkindlustusameti väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised), mille aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg (2).

Teenuse osutamise dokumendid: