Läänemaa eakate konverents „Eakad on Läänemaa väärtus“

Läänemaa pensionäride ühenduse tegevuse eesmärgiks on:

  1. Eakate inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamine ja nende seltsielu korraldamine, ülemaakondlike ühisürituste korraldamine (tänuüritused, kokkutulekud, konverentsid, näituste külastamised, teatrite ühiskülastused jt.)
  2. Abivajajate vanurite hoolekande edendamine.
  3. Liikmete ja toetajaskonna ühishuvide esindamine.

Ühenduse liikmed on juriidilised isikud ja seltsingud. Haapsalu linnas ja valdades. Seisuga 01.01.2019 on Läänemaa Pensionäride ühenduse liikmete arv 1087 isikut. Eakate seltsielu korraldamise eesmärgil on organisatsioon tegelenud Läänemaa eakatele ühisürituste korraldamisega.

Konverents “Eakad on Läänemaa väärtus” toimub iga kahe aasta järel, kus arutatakse eakate elukorraldust puudutavaid küsimusi.

Konverents toimub Haapsalu kultuurikeskuses 1. oktoobril 2019, tähistamaks eakate päeva.

Projekti eesmärk ja tulemused: Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused aitavad kaasa eakate elukvaliteedi parandamisele ja laiendavad eakate silmaringi. 200 Läänemaa eakat on kogukonnaliikmete oskuste ja teadmiste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu tugevdanud kogukonna identiteeti ja saanud teadmised.

Konverentsil kajastatavad teemad:

Valter Parve (Pärnu) – Põlvkondadevaheline sidusus ja väärtushinnangud

Signe Riisalu (sotsiaalministeerium) – Eakate pikaajaline hooldus

Kohalikud vabatahtlikud: Mai Jõevee, Leini Vahtras:  Eakate elukorraldus ja kaasa haaratus kogukonna ellu, kogukonna identiteedi tugevdamine. Kogemuste jagamine.

Projekti rahastab:  Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine

*

*

*

Läänemaa eakate kokkutulek

Läänemaa pensionäride ühendus korraldab 20. juulil 2019 Läänemaa eakate kokkutuleku Piirsalus. Kokkutuleku läbiviimist aitavad korraldada Haapsalu sotsiaalmaja, Haapsalu linnavalitsus, Lääne-Nigula vallavalitsus, Piirsalu külaselts, Läänemaa pensionäride ühenduse Risti osakond ja paljud vabatahtlikud.

Eakate seltsielu korraldamise eesmärgil on Läänemaa pensionäride ühendus tegelenud Läänemaa eakatele ühisürituste korraldamisega. Traditsiooniks on saanud iga-aastased eakate kokkutulekud erinevates paikades Läänemaal. 2018 aastal oli eakate kokkutulek Noarootsis, 2017. aastal – Kullamaal, 2016. aastal – Kirimäe külas, enne seda Nõval ja Kiidevas. Kokkutulekutel astuvad üles isetegevuskollektiivid maakonna pensionäride ühendustest. Koos lauldakse ja tantsitakse, tutvutakse kohalike käsitöömeistrite töödega, külastatakse kohalikke vaatamisväärsusi. Alates 1992. aastast on traditsiooniks saanud iga-aastane detsembrikuus toimuv tänuüritus – kontsert, kus teeme kokkuvõtteid aasta töödest-tegemistest ja täname aktiivseid vabatahtlikke pensionäride ürituste läbiviimisel.

Koostöös Haapsalu kutsehariduskeskusega , alates 2018 aastast, täiendavad Läänemaa eakad oma teadmisi Loengutesarjas Läänemaa väärikatele.

Tavaks on saanud kokkusaamised teiste maakondade pensionäride ühendustega, mitmekesistunud on koostöö naabritega . Oleme kohtunud Valgamaa ja Hiiumaa eakatega, kus arutasime edasisi koostöö võimalusi.

Eakate kokkutulekute ja erinevate kokkusaamiste tulemusena on tugevnenud   kogukonna identiteet. Eakad on aktiivsemad kogukonna liikmed. Huvitavad kohtumised ja võimalus kaasa lüüa taidluses, erinevates õpitubades, tutvumised kohaliku kultuuri ja ajalooga on virgutanud eakate vaimu.  Kohtumised kogukonna liikmetega on kaasa aidanud eakate inimeste enesehinnangu paranemisele.

Jagatud tunnustus innustab tegijaid – välja antakse 20 tänukirja aktiivsematele taidluskollektiividele ja vabatahtlikele.

Tugevnenud on põlvkondadevaheline sidusus – kokkutulekust võtab osa kuni 50 nooremat pereliiget ja 40 vabatahtlikku, kes aktiivselt osalevad kokkutuleku ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Rikastunud on eakate mõttemaailm uute teadmiste ja kogemuste vahetamisega – osa võetakse Maanteeameti, Politseiameti ja Päästeameti viktoriinidest

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“

*

*

*

Hea omastehooldaja!

MTÜ EESTI OMASTEHOOLDUS ja ESTKEER OÜ kutsuvad kõiki lähedase hooldusega seotud inimesi, omastehooldajaid kuulama lühikoolitust “Omastehooldaja Algkursus (OHAK)”. Algkursuse käigus käsitletavad teemad algavad esmatasandi hoolduse korraldamisest ja praktilistest näpunäidetest eri tasandite sidumisel ja lõpevad omastehooldajale eluliste muutuste selgitamisega.

Omastehooldaja Algkursus (OHAK) koosneb 4 peatükist:

I peatükk – Kohaliku omavalitsuse  sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisest (seadusandlus, õigused, kohustused sh. ülalpidamiskohustus, esmatasandi abivajaduse hindamine, juhtumikorraldus esmatasandil sh. perearstiteenus)

II peatükk – Esmatasandi sidumine riigitasandi teenustega (Sotsiaalkindlustusamet – puude taotlemine, abivahendid, erihoolekanne, sotsiaalne rehabilitatsioon; Töötukassa – tööturuteenused, töövõime hindamine; Haigekassa – tervishoiuteenused)

III peatükk – Omastehoolduse ja hooldussuhte olemusest (elu- ja rollimuutused, hooldustöö ja abistamise põhimõtted, palgatöö ja omastehoolduse ühildamine)

IV peatükk – Tulevikust, pikaajaline vaade (pikaajaline ja ülemäärane hoolduskoormus, jõuvarud, tervis, majanduslik toimetulek)

Koolituspäeva läbinu oskab väärtustada omastehooldajaks olemist ja omaenese osa selles, on julge otsima vajalikku abi ja toetust, suudab asjatundlikult ja võrdväärse partnerina kaasa rääkida keerulistest asjadest ja olukordadest erineva tasandi otsustajatega ning annab adekvaatset infot edasi teistele samade probleemide või muredega lähedaste hooldajatele. Saadud oskused ja teadmised aitavad vähendada hooldus- ja halduskoormust, mis on seotud pereliikme või lähedase võimalikult iseseisva toimetuleku toetamisega just kodustes tingimustes.

Koolituspäev toimub Haapsalu Sotsiaalmajas, Kastani 7, teisipäeval 09. aprillil kell 11.00- 16.30 ja on osalejale tasuta, sisaldades ka ühe kohvipausi.

Koolitust viivad läbi MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liikmed Helle Lepik ja Ivar Paimre. Erikülalisena astub üles Estkeer OÜ tegevjuht Sander Sassi, kes tutvustab terviklahendust hoolduse korraldamisel.

Koolitusel osalemiseks registreeri end  Haapsalu Sotsiaalmaja kontaktidel: liivi@sotsmaja.ee või telefonil 58557695

Loengusari Läänemaa väärikatele

18.jaanuaril 2019 alustas tööd loengusari Läänemaa väärikatele. See on jätk Läänemaa väärikate ülikoolile.  Kuna “väärikate ülikool” on Tartu Ülikooli kaubamärk ja meie pensionäride ühenduse poolt korraldatud loengutesari seda kasutada enam ei saanud, olime sunnitud oma nime muutma. Nüüd tegutseme nime all “Loengutesari Läänemaa väärikatele”. Loengud toimuvad ajavahemikul jaanuar kuni juuni 2019, igal kuul üks päev, kus esinevad kaks lektorit ühel päeval. Kokku on loengutesarja pikkus 24 tundi. 

Loengutesarja läbiviimist toetavad Hasartmängumaksu nõukogu ja Haapsalu sotsiaalmaja. Loengute läbiviimisel toetab Haapsalu kutsehariduskeskus, kus iga loengute läbinu saab lõpetamisel kaasa sellekohase tõendi.

Loengutele on registreerunud 65 kuulajat üle maakonna, lisaks veel vabakuulajad, kes ei jõudnud registreeruda.

Täna  (18.01) olid meil lektoriteks psühhoterapeut  Mirjam Püvi ja riigikogu liige Jevgeni Ossinovski. Loengud olid väga huvitavad. Tagasiside esimesest loengupäevast on positiivne. Lektorid oskasid kuulajaid vestlusesse kaasa haarata. Tekkis palju küsimusi, millele lektorid vastused leidsid.

Mall Lepmets

Lähem info sotsiaalmaja kodulehel, pensionäride ühenduse infolingi all: Loengute sari Läänemaa väärikatele.

Läänemaa Pensionäride Ühendus viis Haapsalu Kultuurikeskuses läbi tänuürituse Läänemaa eakatele.

Tänuürituse eesmärk oli tänada Läänemaa eakaid tehtud töö eest.
Alates Ühenduse loomisest 1992. aastast, on traditsiooniks saanud aastalõpu tänuõhtu korraldamine eakatele. Seal tunnustame aktiivseid eakaid ja pakume meelelahutust. Käesoleval aastal toimus tänuõhtu 14.12.2018 Haapsalu Kultuurikeskuses, kus tervitussõnadega esinesid Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Lääne Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur.
Kultuurilist meelelahutust pakkus ansambel BEATI MANDOLINI.

Täname tänuürituse toetajaid:
Eesti Kultuurkapital
Haapsalu Linnavalitsus
Lääne Nigula vallavalitsus
Läänemaa Pensionäride Ühendus
Haapsalu Kultuurikeskus
Läänemaa Pensionäride Ühendus