Sotsiaalmaja tegevusvaldkond

Sotsiaalmaja põhikirjaliseks tegevusvaldkonnaks on puudest, east, tervisest või muudest sotsiaalsetest erivajadustest tingitud toimetulekuraskuste kõrvaldamiseks või kergendamiseks sotsiaalteenuste osutamise korraldamine erinevatele riskirühmadele.

 

Haapsalu Sotsiaalmaja ülesanneteks on:

  • Eakatele ja puuetega isikutele erinevate  koduteenuste osutamine, mis aitavad neil harjumuspärases  keskkonnas toime tulla.
  • Info jagamine. Isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
  • Päevakeskuse töö korraldamine läbi erinevate toimingute, teenuste ja tegevuste. Eakatele ja puuetega inimestele võimaluste loomine suhtlemiseks, huvialaseks tegevuseks, enese täiendamiseks, eakate ja puuetega inimeste kaasamine igapäevaellu.
  • Ajutise majutamise ja ööpäevase kaitse võimaldamine kriisisituatsioonis või elukoha kaotanud täiskasvanutele ja peredele Sotsiaalmaja vastavas hoolekandeüksuses (turvakodu).
  • Tasulise sõitjateveo korraldamine; sealhulgas sotsiaaltransporditeenuse osutamine puuetega inimestele selleks kohandatud transpordivahendis.
  • Toimetulekuraskustes inimestele odavama toitlustamise korraldamine, eakatele ja liikumispuuetega inimestele sooja söögi koju tellimise võimaldamine, sotsiaalmaja kohviku ja köögi töö korraldamine.
  • Koostöö ühiskondlike rühmitustega, vabaühenduste töö aktiviseerimine, kelle põhikirjalised eesmärgid on suunatud erinevate riskigruppide toimetuleku parandamisele. Mittetulundusühingutele põhikirjaliste tegevuste läbiviimiseks ruumide ja vahendite kasutamise võimaldamine.
  • Sotsiaalse keskkonna parandamisele, sotsiaalse turvalisuse suurendamisele ja terviseedendamisele suunatud tegevuste korraldamine.
  • Koolituste ja teabepäevade korraldamine ning vahendamine sotsiaalhoole-kandetöötajatele, vabatahtlikele töötajatele ja erinevatele elanike gruppidele.

Lisaks põhikirjalistele ülesannetele osutab Haapsalu Sotsiaalmaja ka riiklikku erihoolekandeteenust psüühilise erivajadusega inimestele, päevahoiuteenust, isikliku abistaja teenust ja tugiisiku teenust.