Koduteenus

Koduteenus täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele.

Koduteenuseid osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse 05.05.2021 määruse  nr 3 „Koduteenuste osutamise kord“ alusel.

Teenuse osutamist koordineerib hooldusjuht Sirli Olgo 
tel: +372 513 3617
e-post: sirli.sotsmaja@gmail.com

Teenuse eesmärk
Teenuse eesmärk on pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ning parandades elukvaliteeti.
Pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine ning hoolduskoormusega inimeste toetamine tööturul jätkamisel või sisenemisel.
Teenuse sisu kirjeldus
 1. Koduteenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.
 2. Koduteenuse käigus osutatavad toimingud ja tegevused koosnevad peamiselt teenuse saaja kodus tehtavatest koduabi- ja isikuabi teenusest.
 3. Koduteenusel osutatavad koduabi teenused on järgmised:
 • toiduainete, ravimite, majapidamis- ja tööstuskaupadega varustamine. Toiduainete, ravimite, majapidamistarvete ja tööstuskaupade ostmisel kasutatakse üldjuhul teenuse saaja elukohale lähimat müügikohta, kuid lähtutakse põhimõttest, et teenuse saaja jaoks vajalikud ja soovitud tarbed oleksid talle kättesaadavad;
 • abistamine asjaajamisel erinevates ametiasutustes. Arstiabi ja muu terviseabi korraldamine, erinevate teenuste tellimine ning muud ühekordsed asjaajamised (nt abistamine abivahendi muretsemisel, toetuste/teenuste taotlemisel, dokumentide vormistamisel, lumetõrje ja muruniitmise korraldamisel (teenuste eest tasub teenuse saaja vastavalt teenusepakkujate hinnakirjadele) jms.
 • reaalselt kasutatava elamispinna korrastamine teenuse saajale kuuluvate vahenditega üldjuhul üks kord nädalas vastavalt hooldusplaanile, kuid mitte rohkem kui 51 m2 inimese kohta;
 • suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine, küttekollete töökorras oleku visuaalne hindamine, abivajadusest ning muudest ohukohtadest teenuse saaja ja vajadusel päästeameti teavitamine;
 • abistamine toidu valmistamisel ja toidunõude pesemine;
 • riiete ja jalanõude hoolduse ning pesupesemise korraldamine;
 • akende pesemine või pesemise korraldamine;
 • kommunaal- ja muude maksete tasumine;
 • keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine eluruumist;
 • veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
 • sotsiaal- ja muu transporditeenuse korraldamine.
 1. Koduteenusel osutatavad isikuabi teenused on järgmised:
 • saunateenuse ja koduse või väljaspool kodu pesemise korraldamine;
 • abistamine riietumisel;
 • abistamine hügieenitoimingutel, pesemisel ja vannitamisel;
 • abistamine söömise korraldamisel;
 • abistamine ravimite manustamisel (ravimite valmis seadmine manustamiseks).
 1. Koduteenuseid osutatakse tegevuste ulatuses, mida teenuse saajal ja tema pereliikmetel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel teostada.
 2. Koduabi ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist (va pimeda juhtkoer) ega toiminguid ja tegevusi, mis kuuluvad mõne muu asutuse või ettevõtte töövaldkonda.
 3. Koduabi ei sisalda õendustegevusi (nt haavade ja lamatiste hooldus, ravimite määramine jne).
 4. Koduteenuse osutamisel jälgitakse, et riskitegurid (küttekolded, elektriseadmed, libedus) ei ohustaks sotsiaalhooldaja ja teenuse saaja elu ega tervist.
Teenuse sihtgrupp
 1. Koduteenuseid osutatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.
 1. Teenust osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele eakatele või erivajadusega inimestele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.
 2. Teenust on õigus saada Haapsalu linna territooriumil elavatel isikutel:
 • kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja/või pereliikmed;
 • kelle pereliikmed mõjuvatel materiaalsetel, tervislikel või muudel eespool loetlemata põhjustel ei saa isikule tagada turvalist keskkonda ja toimetulekut.
Teenuse maht
 • Teenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks Sotsiaalmaja poolt lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest ning hoolduskoormusega inimese töögraafikust.
Teenuse taotlemise kord, aruandlus, dokumendid

Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema esindaja Haapsalu Sotsiaalmajale  suulise või kirjaliku taotluse.
Teenuse määramise algatab sotsiaaltöötaja, kes külastab teenuse taotlejat tema kodus vähemalt kahe nädala jooksul ja hindab isiku abivajadust hindamisinstrumendi abil. Sotsiaaltöötaja võib küsida täiendavaid andmeid teenuse taotleja terviseseisundi või tegevusvõime kohta.

Teenuse taotleja elule ja tervisele ohtliku olukorra puhul osutatakse talle koduteenuseid koheselt. Sotsiaaltöötaja teavitab teenuse taotlejat arusaadaval viisil teenuse määramise või keeldumise kohta 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast. Teenuse osutamiseks sõlmib Sotsiaalmaja teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu. Lepingu lisaks on hoolduskava, kus fikseeritakse tegevuste loetelu/toimingud, sagedus ja maht. Kui hindamise käigus selgub, et taotletava teenuse vajadus ei ole põhjendatud või piisav, soovitab sotsiaaltöötaja või sotsiaalvaldkonna ametnik hoolduse ja/või kõrvalabi tagamiseks teisi meetmeid.

Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse teenuse taotlejat suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast talle arusaadaval viisil.

Sotsiaalmaja viib koos inimesega ja tema lähedastega läbi regulaarsed abivajaduse vahehindamised ning muudab vajadusel teenuse osutamise eesmärki, vormi ja mahtu. Teenuse saaja abivajaduse muutumisel sooritatakse korduvhindamine teenuse saaja, või kolmanda isiku suulise või kirjaliku avalduse alusel või Sotsiaalmaja ettepanekul.

Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse teenuse osutamise korrast ja Sotsiaalmaja ettepanekute ning kaebuste lahendamise korrast. Koduteenuste osutamise järelevalvet teostab Sotsiaalmaja ja Haapsalu Linnavalitsus. Riiklikku järelevalvet nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet. Kord aastas esitab Haapsalu Sotsiaalmaja teenuse osutamise aruande Sotsiaalministeeriumile.

Teenuse kvaliteedi tagamiseks viib sotsiaaltöötaja vastavalt vajadusele läbi kodukülastuse ja hindab koos teenuse saajaga teenuse tulemuslikkust ning rahulolu teenuse osutamisega.

Koduteenuste osutamise leping peatatakse, kui teenuse saaja viibib vähemalt üks kuu kodust eemal (haiglas ravil, laste või sugulaste juures, rehabilitatsiooniteenusel jne). Leping peatatakse kuni koduteenuste taaskasutamiseni. Lepingu peatamine toimub teenuse saaja või tema seadusjärgse ülalpidaja sellekohase suulise või kirjaliku avalduse alusel.

Lepingu lõpetamine

Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja avalduse alusel või Sotsiaalmaja ettepanekul kui: teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetulekut ilma koduteenuseta; teenuse osutaja poolt võimaldatavad teenused ei taga teenuse saaja toimetulekut; teenuse saaja paigutamisel hoolekandeasutusse või suunamisel muule sotsiaalteenusele; teenuse vajadus on kaetud muude sotsiaalhoolekandeliste meetmetega; teenuse saaja ei soovi enam teenust; muudel teenuse osutamist takistavatel põhjustel (nt teenuse saaja käitumine teeb teenuse osutamise võimatuks, ta ei tee teenuse osutaja ja sotsiaalhooldajaga koostööd teenuse osutamiseks või ei täida omapoolseid kohustusi).

 Leping lõpeb: tähtaja saabumisel; teenuse saaja surma korral.

Nõuded töökorraldusele, koostööle
Koduteenust koordineerib sotsiaaltöötaja, teenust osutavad sotsiaalhooldajad.
Sotsiaalhooldaja teeb koostööd sotsiaaltöötaja ja teiste sotsiaalhooldajatega ning tervishoiu- ja hoolekandeasutustega lähtudes kliendi vajadustest.
Sotsiaalmaja kohustused ja õigused
 1. tagab koduteenuse osutamise vastavalt hoolduskavale;
 2. algatab teenuse saaja olukorra muutumisel hoolduskava muutmise või koduteenuste osutamise lõpetamise;
 3. sotsiaalhooldajate töö ja tegevuste kontrollimine teenuste osutamise kohas;
 4. teenuse saajale teenust osutava sotsiaalhooldaja vahetamine koduteenust osutava sotsiaalhooldaja koormuse reguleerimiseks või koduteenuse osutamise korralduslikust vajadusest lähtuvalt.
Isiku kohustused ja õigused
 1. tagab sotsiaalhooldajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma majapidamisse ja turvalise töökeskkonna koduteenuste osutamiseks (sh ohutu kodutehnika);
 2. kindlustab sotsiaalhooldaja teenuse osutamiseks vajalike vahenditega, kaasa arvatud raha sisseostude tegemiseks ja muudeks rahalisteks toiminguteks;
 3. informeerib teenuse osutajat koheselt oma asukoha vahetusest, tervise või elukeskkonna muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist;
 4. teeb sotsiaalhooldajaga ja teiste vastavate teenuse osutaja töötajatega koostööd teenuse osutamiseks;
 5. on teenuse osutaja ja sotsiaalhooldajaga viisakas;
 6. võib teha ettepanekuid teenuse pakkujale osutatud teenuste suhtes.
Nõuded keskkonnale, vahenditele
Teenust osutatakse üldjuhul teenuse saaja kodus või vajadusel väljaspool kodu. Teenuse saaja tasub enda tellitud toidu, tarbekaupade, ravimite jm eest ise.
Teenuse finantseerimise põhimõtted

Koduteenuste osutamist finantseeritakse Sotsiaalmaja eelarvelistest vahenditest. Koduteenuseid osutatakse koduteenust vajavatele isikutele tasuta.

Koduteenuste osutamist toetavad projektid:

Perioodil 03.12.2018-28.02.2021 finantseeritakse koduteenuste osutamist ka Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ühinenud Haapsalu linna territooriumil; tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks ühinenud Haapsalu linna territooriumil.

Perioodil 01.02.2020-31.01.2022 finantseeritakse koduteenuste osutamist ka Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine, kättesaadavuse parandamine ja ning klientide lähedaste toetamine; tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine ning kättesaadavuse parandamine.

Perioodil 03.05.2021-30.04.2023 finantseeritakse koduteenuste osutamist ka Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Tööturul jätkamise ja tööturule sisenemise toetava projekti 2021-2023“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine, kättesaadavuse parandamine ja ning klientide lähedaste toetamine; tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine ning kättesaadavuse parandamine.

Perioodil 01.11.2022-31.10.2023 finantseeritakse koduteenuste osutamist ka Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Hoolduskoormusega inimese toetamine Haapsalu linnas“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: olla hoolduskoormusega inimesele käepikenduseks ja toeks lähedase hooldamisel. Seda nii igapäevaste tegevustega toetamisel kui ka neile anda nõu ja abi, kuidas elu korraldada eaka lähedasega nõnda, et see oleks parim variant kõigile. Projekti eesmärk on vähendada eakate riski jääda üksi, järelevalveta, sest hoolduskoormusega inimesed on kaugel ja ei saa vajalikus mahus toetada ja märgata muutusi eaka hooldusvajadustes ja teine eesmärk on toetada hoolduskoormusega lähedasi selliselt, et nende enda isiklik elu ja tööelu ei kannataks, otsuseid ja valikuid saaksid nad teha selliselt, et vajadusel on neil professionaalid kelle poole eelnevalt pöörduda. 

Nõuded personalile

Sotsiaalhooldaja on täisealine isik, kes osutab koduteenust lepingu ja hoolduskava alusel hooldust vajavale isikule. Abistab klienti igapäevastes tegevustes, millega klient oma erivajaduse tõttu iseseisvalt toime ei tule. On kutsealase ettevalmistusega või on töötanud eelnevalt koduteenuse sihtgrupiga. Koduteenuseid võivad osutada ka vastava ettevalmistuseta, aga sotsiaalhooldaja kutsestandardis kirjeldatud isikuomadustega isikud, kes omavad valmisolekut vajalikeks koolitusteks.

Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenuse saaja elu, tervise ja vara.

Teenuse osutamise alused
Haapsalu Linnavalitsuse määrus 05.05.2021 nr 3 Koduteenuste osutamise kord.
Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1, § 17, § 18 ja § 19.
Haapsalu Linnavolikogu 28.03.2021 määrus nr 84 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3; § 8.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu linna põhimäärus.
Sotsiaalkindlustusameti koduteenuse kvaliteedijuhis (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised), mille aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg (2).  

Teenuse osutamise dokumendid: