Koduteenused

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuseid osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse 16.08.2017 määruse  nr 8 „Koduteenuste osutamise kord“ alusel.

Teenuse soovi ja küsimused saab esitada sotsiaaltöötajale

Teenuse sisu
Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus vaadatakse koos töötajatega üle üks kord aastas.

Teenuse eesmärk
Teenuse eesmärk on pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ning parandades elukvaliteeti.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid
Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1, § 17, § 18 ja § 19.
Haapsalu Linnavolikogu 18.03.2016 määrus nr 43 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu põhimäärus § 35 lg1 p 3.
Haapsalu Linnavalitsuse määrus 16. august 2017 nr 8 Koduteenuste osutamise kord.
Teenuse sisu kirjeldus
 1. Koduteenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.
 2. Koduteenuse käigus osutatavad toimingud ja tegevused koosnevad peamiselt teenuse saaja kodus tehtavatest koduabi- ja isikuabi teenusest.
 3. Koduteenusel osutatavad koduabi teenused on järgmised:
  • toiduainete, ravimite, majapidamis- ja tööstuskaupadega varustamine. Toiduainete, ravimite, majapidamistarvete ja tööstuskaupade ostmisel kasutatakse üldjuhul teenuse saaja elukohale lähimat müügikohta, kuid lähtutakse põhimõttest, et teenuse saaja jaoks vajalikud tarbed oleksid talle kättesaadavad;
  • abistamine asjaajamisel erinevates ametiasutustes. Arstiabi ja muu terviseabi korraldamine, erinevate teenuste tellimine ning muud ühekordsed asjaajamised (nt abistamine abivahendi muretsemisel, toetuste/teenuste taotlemisel, dokumentide vormistamisel, lumetõrje ja muruniitmise korraldamisel (teenuste eest tasub teenuse saaja vastavalt teenusepakkujate hinnakirjadele) jms;
  • reaalselt kasutatava elamispinna korrastamine teenuse saajale kuuluvate vahenditega üldjuhul üks kord nädalas vastavalt hooldusplaanile, kuid mitte rohkem kui 51 m2 inimese kohta;
  • suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine, küttekollete töökorras oleku visuaalne hindamine, abivajadusest ning muudest ohukohtadest teenuse saaja ja vajadusel päästeameti teavitamine;
  • abistamine toidu valmistamisel ja toidunõude pesemine;
  • riiete ja jalanõude hoolduse ja pesupesemise korraldamine;
  • akende pesemine või pesemise korraldamine;
  • kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  • keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine eluruumist;
  • veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
  • sotsiaal- ja muu transporditeenuse korraldamine.

4. Koduteenusel osutatavad isikuabi teenused on järgmised:

  • saunateenuse ja koduse või väljaspool kodu pesemise korraldamine;
  • abistamine riietumisel;
  • abistamine hügieenitoimingutel, pesemisel ja vannitamisel;
  • abistamine söömisel;
  • abistamine ravimite manustamisel (ravimite valmis seadmine manustamiseks).

5. Koduteenuseid osutatakse tegevuste ulatuses, mida teenuse saajal ja tema pereliikmetel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel teostada.
6. Koduabi ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist (va pimeda juhtkoer) ega toiminguid ja tegevusi, mis kuuluvad mõne muu asutuse või ettevõtte töövaldkonda.
7. Koduabi ei sisalda õendustegevusi (nt haavade ja lamatiste hooldus, ravimite määramine jne).
8. Koduteenuse osutamisel jälgitakse, et riskitegurid (küttekolded, elektriseadmed, libedus) ei ohustaks sotsiaalhooldaja ja teenuse saaja elu ega tervist.

Teenuse sihtgrupp
 • Koduteenuseid osutatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.
 • Teenust osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele eakatele või erivajadusega inimestele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.
 • Teenust on õigus saada Haapsalu linna territooriumil elavatel isikutel:
 1. kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
 2. kelle pereliikmed mõjuvatel materiaalsetel, tervislikel või muudel eespool loetlemata põhjustel ei saa isikule vajalikku hooldust kindlustada.
Teenuse osutamise maht
Teenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks sotsiaalmaja poolt lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest ning hoolduskoormusega inimese töögraafikust.
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus, dokumendid

Isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja suuline või kirjalik taotlus Haapsalu Sotsiaalmajale.
Sotsiaalmaja vastava töötaja teenust vajava isiku kodukülastuse kahe nädala jooksul peale taotluse esitamist. Kodukülastuse käigus hinnatakse isiku teenusevajadus hindamisinstrumendi abil.
Kirjaliku lepingu sõlmimine koduteenuse osutamiseks, hoolduskava koostamine. Leping, hoolduskava ja hindamisinstrument vaadatakse koos kliendiga üle üks kord iga kahe aasta jooksul.
Järelvalvet koduteenuste osutamise üle teostab Sotsiaalmaja.
Kord nädalas toimub sotsiaalhooldajate aruandekoosolek, kus peetakse arvestust osutatud teenuse tundide ning teostatud tööde üle.
Järelvalvet koduteenuste osutamise ja teenuse nõuetele vastavuse osas teostab ka Haapsalu Linnavalitsus.
Kord aastas esitab Haapsalu Sotsiaalmaja teenuse osutamise aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Koduteenust koordineerib sotsiaaltöötaja, teenust osutavad sotsiaalhooldajad.
Sotsiaalhooldaja teeb koostööd sotsiaaltöötaja ja teiste sotsiaalhooldajatega ning tervishoiu- ja hoolekandeasutustega lähtudes kliendi vajadustest.

Sotsiaalmaja kohustused ja õigused:

 1. tagab koduteenuste osutamise vastavalt hoolduskavale;
 2. algatab teenuse saaja olukorra muutumisel hoolduskava muutmist või koduteenuste osutamise lõpetamise;
 3. sotsiaalhooldajate töö ja tegevuste kontrollimine teenuste osutamise kohas;
 4. teenuse saajale teenust osutava sotsiaalhooldaja vahetamine koduteenust osutava sotsiaalhooldaja koormuse reguleerimiseks või koduteenuse osutamise korralduslikust vajadusest lähtuvalt.

Isiku kohustused ja õigused:

 1. tagab sotsiaalhooldajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma majapidamisse ja turvalise töökeskkonna koduteenuste osutamiseks (sh ohutu kodutehnika);
 2. kindlustab sotsiaalhooldaja teenuse osutamiseks vajalike vahenditega, kaasa arvatud raha sisseostude tegemiseks ja muudeks rahalisteks toiminguteks;
 3. informeerib teenuse osutajat koheselt oma asukoha vahetusest, tervise või elukeskkonna muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist;
 4. teeb sotsiaalhooldajaga ja teiste vastavate teenuse osutaja töötajatega koostööd teenuse osutamiseks;
 5. on teenuse osutaja ja sotsiaalhooldajaga viisakas;
 6. teeb ettepanekuid teenuse pakkujale osutatud teenuste suhtes.
Nõuded keskkonnale, vahenditele.
Teenust pakutakse kliendi kodus. Teenuse saaja tasub enda tellitud toidu, tarbekaupade, ravimite jm eest ise.
Teenuse finantseerimise põhimõtted
Koduteenuste osutamist finantseeritakse Sotsiaalmaja eelarveliste vahendite arvelt. Koduteenuseid osutatakse koduteenust vajavatele isikutele tasuta.

Perioodil 01.08.2017-31.01.2019 finantseeritakse koduteenuste osutamist ka Läänemaa Omavalitsuste Liidu projekti „Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused“ vahenditest. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“. Projekti eesmärgiks on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Nõuded personalile

Sotsiaalhooldaja on täisealine isik, kes osutab koduteenust lepingu ja hoolduskava alusel hooldust vajavale isikule. On kutsealase ettevalmistusega või on töötanud eelnevalt koduteenuse sihtgrupiga. Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.
Sotsiaalhooldaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale.