Sotsiaaltransporditeenus

Haapsalu Sotsiaalmaja laiendas sotsiaaltransporditeenust:

Regulaarsed sõidud Tallinna tervishoiuteenuste kasutamiseks.

Sõidud toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti.

Hind 35 eurot kord

Broneerimine ja info: sekretär Anneli Lepp 473 5060, +372 5301 1424, info@sotsmaja.ee

Palume sõit broneerida vähemalt 3 tööpäeva ette!

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise eesmärgiks on eakate iseseisva toimetuleku toetamine ja puuetega inimestele võrdsete võimaluste tagamine osalemiseks
ühiskonnaelus ja iseseisvaks toimetulekuks.

Teenust osutatakse pensionärile või puudega (liikumis-, nägemis- või intellektihäirega) isikule, kes puudest või tervise seisundist tingituna ei saa kasutada isiklikku sõiduvahendit või ühistransporti. Teenust osutatakse juhul, kui liikumispuude üheks tunnuseks on liikumisabivahendi (ratastool, rulaator, kargud jms) kasutamine või kõrvalise abi vajadus liikumisel väljaspool kodu ja transpordivahendi kasutamisel.

Sotsiaaltransport on mõeldud ka nt kooli sõitmiseks ja avalike teenuste kasutamiseks (nt sotsiaal- ja tervishoiuteenused).

buss

 

Sõiduauto Citrön

Palume sõit tellida vähemalt 3 tööpäeva ette!

Anneli Lepp, sekretär
473 5060, +372 5301 1424
info@sotsmaja.ee


Sotsiaaltransporditeenusest lähemalt

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse 13.02.2019 määruse nr 6 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“ alusel.
Teenuse eesmärk
Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks (sh korrakaitse, meditsiini-, hügieeni-, või apteegiteenuste, panga-, side- ja postiteenuste kasutamine ning muude igapäevaeluks vajalike toimingute teostamine).

Erandjuhtudel võib mõjuvate põhjuste olemasolul teenust osutada ka teistele abivajajatele.
Teenuse sisu kirjeldus
Teenuse tellimus registreeritakse sotsiaalmaja sekretäri poolt sotsiaaltranspordi tellimise registris, kuhu märgitakse kliendi nimi, sõiduaeg, marsruut ja kontaktandmed.

Sotsiaalmajal on õigus jätta kliendi sotsiaaltranspordi tellimus rahuldamata või pakkuda välja tellimuse teostamiseks muu aeg kui:
– sotsiaaltranspordi tellimuse iseloom võimaldab seda edasi lükata või lahendada muul viisil;
– taotlejal on eelnevate transporditeenuste eest tasumata.  

Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel, ajavahemikus 7.30 – 17.00 sotsiaaltranspordi tellimise registri alusel.

Teenust ei osutata riiklikel pühadel.  

Teenuse taotlemisel on vajalik ettetellimine vähemalt 3 päeva sõiduks Haapsalu linna piires ning vähemalt 7 päeva sõiduks väljaspool Haapsalu linna.
Sotsiaalmaja võib osutada teenust ka juhtudel, kui sõidusoovist on ette teatatud ettenähtust vähema aja jooksul, kui sotsiaalmajal on teenuse osutamiseks transport vaba.  

Teenus ei laiene kolimiseks ja tarbeesemete transpordiks.
Teenus ei sisalda endas saatja, hooldaja või isikliku abistaja teenust.
 
Teenust osutatakse Haapsalu linna piirides, regulaarsõitudena üks kord nädalas Tallinna ning erandjuhul võib teenust osutada ka mujal väljaspool Haapsalu linna.

Teenuse osutamisel tagatakse teenuse kasutaja turvalisus ning abistamine sõidukist väljumisel ja sisenemisel, samuti teenuse kasutaja abistamine turvavöö kinnitamisel, ning liikumise abivahendi fikseerimine.  
Sotsiaalmaja omab puuetega inimestele transporditeenuse osutamiseks sobivat ja tehnilistele nõuetele vastavaid transpordivahendeid (sh invatõstukiga buss).
Teenuse sihtgrupp
Sotsiaalmaja osutab teenust rahvastikuregistri andmetel Haapsalu linnas elavatele inimestele.
Teenust osutatakse pensionärile või puudega (liikumis-, nägemis- või intellektihäirega) isikule, kes puudest või tervise seisundist tingituna ei saa kasutada isiklikku sõiduvahendit või ühistransporti.

Teenust osutatakse juhul, kui liikumispuude üheks tunnuseks on liikumisabivahendi (ratastool, rulaator, kargud jms) kasutamine või kõrvalise abi vajadus liikumisel väljaspool kodu ja transpordivahendi kasutamisel.
Teenuse osutamise maht
Teenust osutatakse vastavalt isiku abivajadusele.
Teenuse taotlemise kord, aruandlus, dokumendid
Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema esindaja sotsiaalmajale suulise või kirjaliku taotluse.
Teenuse saamise otsustab hindamisinstrumendi alusel sotsiaaltöötaja. Hindamist ei pea tegema juhul, kui hindamine on kliendile juba varasemalt tehtud teise teenuseosutaja või asutuse poolt mitte rohkem kui kaks aastat tagasi.
Vajadusel võib sotsiaaltöötaja küsida täiendavaid andmeid teenuse taotleja terviseseisundi, tegevusvõime või kõrvalabi vajaduse kohta.

Esmakordse sõidu korral ei toimu teenuse saaja hindamist, vaid täpsustakse teenuse saaja erivajadus.
Teenuse määramise algatab sotsiaaltöötaja, kes külastab teenuse taotlejat tema kodus vähemalt 14 päeva jooksul avalduse esitamisest ja hindab teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil.
Sotsiaaltöötaja teeb teenuse osutamise või mitte osutamise kohta otsuse vähemalt 14 päeva jooksul ning esitab selle sotsiaalmaja direktorile kinnitamiseks.
Sotsiaaltöötaja teavitab teenuse taotlejat teenuse määramise või keeldumise kohta 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.  

Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadus ei ole põhjendatud, soovitab sotsiaaltöötaja hoolduse ja/või kõrvalabi tagamiseks teisi meetmeid.

Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse teenuse taotlejat suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast talle arusaadaval viisil.  
Teenuse võimaldamist isikule võib taotleda teenust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajaja isiku kohta, samuti ametiisikud, kellel on seadusest tulenevalt abivajajast teatamise kohustus.  

Teenuse osutamisest on õigus keelduda juhul, kui on tuvastatud, et taotleja puue või muu erivajadus ei takista ühistranspordi kasutamist, isik ei ela Haapsalu linnas, tellitud sõit ei vasta teenuse eesmärgile, isik ei kuulu teenuse sihtgruppi.  

Teenuse osutamise üle peab arvestust sotsiaalmaja.
Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse teenuse osutamise korrast ja sotsiaalmaja ettepanekute ning kaebuste lahendamise korrast.
Teenuse osutamise järelevalvet teostab sotsiaalmaja ja Haapsalu Linnavalitsus. Riiklikku järelevalvet nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet. Kord aastas esitab Haapsalu Sotsiaalmaja teenuse osutamise aruande Sotsiaalministeeriumile.
Nõuded töökorraldusele, koostööle
Sotsiaalmaja on kehtestanud ohutu töötamise korra sotsiaaltransporditeenusel.

Sotsiaaltransporditeenuse osutamist koordineerib sotsiaalmajas haldusjuht-majandusjuhataja.
Sotsiaaltransporditeenuse vajaduse hindamise viib läbi sotsiaaltöötaja.  
Sotsiaalmaja kohustused ja õigused
Vastavalt sotsiaalmaja poolt kehtestatud ohutu töötamise korrale (27.02.2019):
Transportimisel peab olema tagatud teenust saava isiku turvalisus ja isik peab olema enne sõidu alustamist ning sõidu ajal turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud.  
Teenust osutatakse tehniliselt heas korras sõidukitega, millest vähemalt üks vastab ka (inva) tehnilistele nõuetele:
– kuhu saab kas istmete asemele või lisaks istmetele paigutada liikumise abivahendeid;
– millel on kaldtee või invatõstuk;
– millel on liikumise abivahendite kinnitamiseks turvavööd ja lukustussüsteem.
Kliendi kohustused ja õigused
Vastavalt sotsiaalmaja poolt kehtestatud ohutu töötamise korrale (27.02.2019):
Teenuse tellija teavitab sotsiaalmaja teenust vajava isiku erivajadustest, millega tuleb transportimisel arvestada. Info on vajalik, et teenust vahetult osutav isik teaks võimalike probleemidega arvestada ning teda oleks varasemalt juhendatud, kuidas tekkida võivaid probleeme lahendada.
Kliendil on keelatud sõidu ajal segada vedajat ja tõmmata tema tähelepanu kõrvale sõiduki juhtimiselt. Keelatud on suitsetada või häirida kaassõitjaid ja avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma sõidukijuhi loata.
Nõuded keskkonnale, vahenditele
Teenust osutatakse sotsiaalmaja transpordivahenditega sh invatõstukiga bussiga. Bussil on liikumise abivahendite kinnitamiseks turvavööd ja lukustussüsteem.
Teenuse finantseerimise põhimõtted
Teenust rahastatakse sotsiaalmaja eelarvest ja isikult võetavast tasust (omaosalus).
Isikult võetava tasu suuruse kehtestab Haapsalu Linnavalitsus korraldusega.
Isikult võetav teenustasu arvestatakse spidomeetri näidu alusel kliendi juurest sõidu alustamisel sihtkohta jõudmiseni.
Kui teenust osutatakse korraga rohkem kui ühele teenuse saajale, jagatakse Haapsalu maapiirkonnas teenuse omaosaluse maksumus teenuse saajate vahel (v.a saatja).
Piirkondades Haapsalu linn, Uuemõisa küla/alevik, Paralepa alevik maksab iga sõitja teenuse omaosaluse vastavalt hinnakirjale.

Teenuse eest tasumine toimub sularahas autojuhile või sotsiaalmaja poolt esitatud arve alusel.  

Isik vabastatakse teenuse omaosalusest Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega isiku vastava põhjendatud avalduse alusel.

Teenuse hinnakiri:
– Sotsiaaltransport Haapsalu linnas: Haapsalu linn, Uuemõisa küla/alevik, Paralepa alevik (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele – sõidukord 3,00 eurot.
– Sotsiaaltransport Haapsalu linna maapiirkonnas (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele – 0,45 eurot/kilomeeter.
– Sotsiaaltransport väljaspool Haapsalut (sh sotsiaalvaldkonna ühendustele) – 0,45 eurot/kilomeeter + 2,0 eurot tund.
– Sotsiaaltransport (väikebuss/sõiduauto) teiste omavalitsuste elanikele 0,90 eurot/kilomeeter + 3,50 eurot/tund.
– Sotsiaaltransport tervishoiuteenuste kasutamiseks Tallinna sotsiaalmaja regulaarsõiduga – 35,00 eurot sõidukord.  

Hinnakiri kehtestatud Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 22.12.2020 nr 1035.
Nõuded personalile
Vastavalt sotsiaalmaja poolt kehtestatud ohutu töötamise korrale (27.02.2019):  
Sotsiaaltranspordi sõidukijuhil on vajalik B-kategooria juhiluba.  
Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.  

Töötaja oskab suhelda erivajadusega klientidega, teab oma vastutust sõidu ohutuse ja turvalisuse eest, sealjuures:
– abistab teenuse kasutajat sõidukisse sisenemisel ja sõidukist väljumisel;
– kinnitab teenuse kasutaja turvavöö/abistab kinnitamisel, juhul kui teenuse kasutaja ei ole suuteline seda ise kinnitama;
– fikseerib liikumise abivahendi (ratastooli, rulaatori) enne sõidu alustamist;
– teavitab teenuse kasutajat takistustest teenuse osutamisel (sõiduk ei jõua õigeks ajaks kokkulepitud lähte-või sihtkohta jms);
– on sõidukijuhina töötanud vähemalt kaks aastat ja oskab töötada erivajadusega inimestega.
Teenuse osutamise alused
Haapsalu Linnavalitsuse määrus 13.02.2019 nr6 Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Haapsalu linnas.

Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 22.12.2020 nr 1035 kehtestatud hinnakiri.
Haapsalu Sotsiaalmaja korraldusega 27.02.2019 kehtestatud Ohutu töötamise kord sotsiaaltransporditeenuse osutamisel.
Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1, § 38, § 39, § 40.
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrus nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 15.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu linna põhimäärus.
Sotsiaalkindlustusameti sotsiaaltransporditeenuse kvaliteedijuhis (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised), mille aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg (2).

Teenuse osutamise dokumendid: