Turvakoduteenus

Turvakodu ruumid:

Turvakoduteenusest lähemalt:

Turvakoduteenus on Haapsalu Linnavalitsuse hallatava asutuse Haapsalu Sotsiaalmaja teenus, mille eesmärk on Haapsalu linna kriisisituatsioonis või elukoha kaotanud täiskasvanutele ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine.
Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest.

Turvakoduteenust osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse 18.11.2020 määruse  nr 10 „Turvakoduteenuse osutamise kord“ alusel.

Teenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja Reet Lumiste
tel: +372 5330 1702
e-post: reet@sotsmaja.ee
Teenuse eesmärk
Teenuse eesmärgiks on Haapsalu linna kriisisituatsioonis või elukoha kaotanud täiskasvanutele ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine.
Teenuse sisu kirjeldus
Turvakodu töökorraldus on reguleeritud Haapsalu Sotsiaalmaja direktori käskkirjaga kinnitatud turvakodu sisekorraeeskirjadega ja käesoleva teenuse korraga.  

Majutamise eest turvakodus tasub klient või kliendi maksevõimetuse korral kliendi elukohajärgne omavalitsus Haapsalu Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel.  

Teenuse raames tagatakse isikule voodikoht, pesemisvõimalus, söögitegemise võimalus, pesu pesemise võimalus, isiku ja tema lähedaste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes ning vajalike teenuste vahendamine osas, mida sotsiaalmaja ise ei osuta.
Teenuse raames tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitatakse isikut teistest abi saamise võimalustest.
Teenuse raames abistatakse isikut edasise elu korraldamisel ning selleks on isik kohustatud tegema koostööd sotsiaalmaja sotsiaaltöötajaga.  

Turvakodusse teenusele saabumisel tutvustatakse isikule turvakodu sisekorra eeskirja ning tuleohutusnõudeid, mida isik on kohustatud turvakodus viibimise ajal järgima.  

Isiku turvakoduteenusele saabumisel selgitatakse välja järgmised andmed: nimi, vanus, tegelik elukoht, perekonnaseis, sotsiaalne seisund, tervislik seisund, lähedaste andmed ja saabumise põhjus. Andmed kantakse isikukaardile.  

Isiku turvakoduteenusel viibimisel rohkem kui kolm ööpäeva, sõlmitakse isiku ja Haapsalu Sotsiaalmaja vahel turvakoduteenuse osutamise leping ning koostatakse juhtumiplaan.  
Isikute viibimise kohta turvakoduteenusel peab arvestust Haapsalu Sotsiaalmaja. Isiku saabumisest teenusele teavitatakse vajaduse korral Haapsalu Linnavalitsust. Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku ohvriabi töötajat teavitatakse isiku kirjalikul nõusolekul viie tööpäeva jooksul.  

Haapsalu Sotsiaalmaja vastutab teenusel oleva isikuga kaasas olevate isiklike asjade alalhoiu eest, kui need on antud Haapsalu Sotsiaalmajja hoiule.
Kui isik on turvakoduteenuselt lahkunud, siis Haapsalu Sotsiaalmaja ei ole kohustatud hoidma/säilitama tema isiklikke asju rohkem kui 1 kuu.  

Turvakoduteenusel viibivat klienti võib rakendada koristus- ja heakorratöödele turvakodus.

Isiku turvakoduteenuse saamise periood fikseeritakse lepingus.   Turvakoduteenuse osutamine lõpetatakse juhul, kui: – isiku edaspidine elu on korraldatud;
– isik ei allu turvakodu sisekorraeeskirjadele;
– isik ei ole tasunud turvakoduteenuse eest vastavalt hinnakirjale vähemalt 2 kuud.
Teenuse osutamise leping lõpetatakse 5-päevase etteteatamisega. Turvakoduteenuse lõpetamine kooskõlastatakse isiku elukohajärgse omavalitsusega, kui isik on saabunud teenusele omavalitsuse suunamisel.
Teenuse sihtgrupp
Ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi võimaldatakse turvakoduteenuse raames ööpäevaringselt täisealisele isikule ja tema eestkostel olevale pereliikmele. Sealjuures vastutab turvakoduteenusel olev täiskasvanu oma eestkostel oleva pereliikme eest ise ning tagab talle vajadusel hoolduse, järelevalve ja vajalikud toimingud.  

Teenust osutatakse isikutele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haapsalu linn.  

Haapsalu Sotsiaalmajal on õigus turvakoduteenusele mitte võtta psüühiliste erivajadustega või tervislikust seisundist tuleneva erivajadusega isikuid, kelle hooldamine nõuab eriettevalmistust.
Teenuse osutamise maht
Turvakoduteenust osutatakse ööpäevaringselt.  
Teenus tagatakse isikule perioodil, mis on vajalik isiku turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.
Teenuse taotlemise kord, aruandlus, dokumendid
Teenuse saamiseks pöördub isik Haapsalu Sotsiaalmajja.
Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja hindab, kas inimesele teenuse osutamine on õigustatud või mitte. Kui isikule teenuse osutamine on õigustatud, sõlmib Haapsalu Sotsiaalmaja teenusele saabunud isikuga lepingu.  

Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast. Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse käesolevast teenuse osutamise korrast ja sotsiaalmaja ettepanekute ning kaebuste lahendamise korrast.
Teenuse saajat teavitatakse vastavatest kordadest enne teenuse osutamise alustamist.  

Järelevalvet teenuse osutamise nõuetele vastavuse üle teostab Haapsalu Linnavalitsus.
Haapsalu Sotsiaalmaja koostab seadusega ettenähtud korras teenuse aruande.
Riiklikku järelevalvet käesolevas õigusaktis sätestatud nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.
Nõuded töökorraldusele, koostööle
Turvakoduteenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja.
Sotsiaalmaja kohustused ja õigused
Võimaldab elada kliendil turvakodus temaga sõlmitud lepingusse märgitud perioodil.
Tutvustab kliendile turvakodu sisekorraeeskirja ja tuleohutusnõudeid. Eraldab kliendile turvakodus voodivarustusega voodikoha, selleks ettenähtud eluruumis.
Turvakodu vajadustest lähtuvalt võib paigutada kliendi ümber teise eluruumi.
Tühistab käesoleva lepingu kui klient ei täida turvakodu sisekorraeeskirja või lepingu nõudeid.

Kliendi lahkumisel hoiustab kliendi isiklikke esemeid 30 päeva, peale seda käsitletakse neid prügina.
Kliendi kohustused ja õigused
Klient kohustub:
Täitma turvakodu sisekorra- ja sotsiaalmaja tuleohutusnõudeid.
Tasuma turvakodus elamise eest käesolevas lepingus nimetatud summa maksualusele kuule järgneva kuu viieteistkümnendaks päevaks.
Teatama lepingu lõpetamisest kolm päeva ette.
Tegema sotsiaalmaja personaliga koostööd edasise elu korraldamisel (sh juhtumiplaani koostamine).  

Kui turvakodust ajutiselt eemaldatud klient soovib säilitada kohta turvakodus, siis tasub ta ka turvakodust eemal oldud päevade eest üüri.
Nõuded keskkonnale, vahenditele
Turvakoduteenuse osutamiseks peab olema tegevusluba vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 151 punktile 3. Haapsalu sotsiaalmaja omab vastavat tegevusluba.

Sotsiaalmaja turvakodus on 17 voodikohta.
Teenuse finantseerimise põhimõtted
Turvakoduteenuse osutamist finantseeritakse sotsiaalmaja eelarvelistest vahenditest ning teenust saavalt isikult võetavast tasust.
Nõuded personalile
Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.
Teenuse osutamise alused
Haapsalu Linnavalitsuse määrus 18.11.2020 nr 10 Turvakoduteenuse osutamise kord.
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrus nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 14.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu linna põhimäärus.
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 22.12.2020 nr 1035 kehtestatud hinnakiri.  

Haapsalu sotsiaalmaja direktori poolt 10.09.2019 kinnitatud Haapsalu Sotsiaalmaja turvakodu ja varjupaiga sisekorra eeskiri.  

Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1, § 33-37.
Sotsiaalministri määrus Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded

Sotsiaalkindlustusameti Turvakoduteenus täiskasvanule kvaliteedijuhis (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised), mille aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg (2).

Teenuse osutamise dokumendid: