Erihoolekandeteenuse osutamine

Riiklik erihoolekandeteenus on suunatud täisealistele isikutele (v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele isikutel, põhidiagnoosiga alkoholisõltlastel), kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Haapsalu Sotsiaalmaja osutab kolme erihoolekandeteenust: igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse ka päevakeskuse vormis.

Teenusele tulemine:

Teenuse taotlemine toimub Sotsiaalkindlustusametis, kes otsustab teenusele suunamise hindamise alusel ning väljastab isikule suunamiskirja.

Teenust vajava isiku ja/või seadusliku esindajaga viiakse läbi teenuse sobivuse vestlus, mille käigus tutvustatakse teenuse osutamise eritingimusi, õigusi, kohustusi ja erihoolekande tegevuskeskuse kodukorda.

Teenusele asumisel sõlmitakse Haapsalu Sotsiaalmaja ja isiku/seadusliku esindaja vahel teenuse osutamise leping.

Vajalikud dokumendid teenusele saamiseks – isikut tõendava dokumendi koopia, suunamiskiri psüühilise erivajadustega inimeste hoolekande teenusele.

Info teenusele saamise kohta:

Toetavad teenused on kliendile tasuta, kuid tasuda tuleb oma toidu ja väljasõitude kulud.

Kastani tugikeskuse kodukord