Erihoolekandeteenuse osutamine

Riiklik erihoolekandeteenus on suunatud täisealistele isikutele (v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele isikutel), kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Haapsalu Sotsiaalmaja osutab kolme erihoolekandeteenust: igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse ka päevakeskuse vormis.

Teenusele tulemine:

Teenuse taotlemine toimub Sotsiaalkindlustusametis, kes otsustab teenusele suunamise hindamise alusel ning väljastab isikule suunamiskirja.

Teenust vajava isiku ja/või seadusliku esindajaga viiakse läbi teenuse sobivuse vestlus, mille käigus tutvustatakse teenuse osutamise eritingimusi, õigusi, kohustusi ja erihoolekande tegevuskeskuse kodukorda.

Teenusele asumisel sõlmitakse Haapsalu Sotsiaalmaja ja isiku/seadusliku esindaja vahel teenuse osutamise leping.

Vajalikud dokumendid teenusele saamiseks – isikut tõendava dokumendi koopia, Suunamiskiri psüühilise erivajadustega inimeste hoolekande teenusele.

Info teenusele saamise kohta:

 

Erihoolekanne Igapäevaelu toetamise teenus

Teenuse sisu
Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

Teenuse eesmärk
Isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning tugivõrgustiku (pereliikmete ja lähedaste) nõustamise kaudu.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid
Sotsiaalhoolekande seadus 3.peatükk, 4.jagu

Haapsalu Linnavolikogu 18.03.2016 määrus nr 43 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1, § 30 lg 1 ja 3.

Haapsalu põhimäärus § 35 lg1 p 3.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse pakkumisel lähtutakse isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist. Teenuse käigus toimub isiku igapäevaeluoskuste kujundamine ning isiku juhendamine ja abistamine igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel, arvestades isiku terviseseisundit.
Juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, arendamisel, säilitamisel.
Vaba aja sisustamise juhendamine, sh osavõtt huviringidest ja tegevustoa üritustest.
Juhendamine tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel.
Erinevatesse tegevustesse kaasamine, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenuse sihtgrupp

Vaimupuudega, psüühilise erivajadusega, vähenenud või puuduva töövõimega täisealine isik.
Teenuse osutamine ei ole võimalik isikule, kellel esineb pidevalt agressiivset käitumist, mille tõttu on ta endale ja/või teistele ohtlik. Samuti pole teenuse osutamine võimalik alkoholi probleemidega isikule.

Teenuse osutamise maht
Ühele isikule minimaalselt 4 tundi kuus.
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus, dokumendid

Teenuse taotlemine toimub Sotsiaalkindlustusametis (vaja on esitatada Erihoolekandeteenuste taotlus), kes otsustab teenusele suunamise ning väljastab isikule suunamiskirja. Teenuse saamiseks peab inimesel olema psühhiaatri suunamiskiri või rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada igapäevaelu toetamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.
Teenust vajava isiku ja/või seadusliku esindajaga viiakse läbi teenuse sobivuse vestlus, mille käigus tutvustatakse teenuse osutamise eritingimusi, õigusi, kohustusi ja Erihoolekande tegevustubade kodukorda.
Teenusele asumisel sõlmitakse Haapsalu Sotsiaalmaja ja isiku/seadusliku esindaja vahel teenuse osutamise leping.
Vajalikud dokumendid teenusele saamiseks – Taotlus Sotsiaalkindlustusametile, Psühhiaatri hinnang, Isikut tõendava dokumendi koopia, Suunamiskiri psüühilise erivajadustega inimeste hoolekande teenusele.
Kord aastas esitab Haapsalu Sotsiaalmaja aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenusele vastuvõtmine toimub vabade kohtade olemasolul.
Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Tegevuste käigus hinnatakse teenuse saaja käitumist ja tegevusvõimet ning koostatakse individuaalne tegevusplaan, mis kooskõlastatakse kliendi ja/või tema seadusliku esindajaga. Iga teenust kasutava kliendi kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav toimik, mis sisaldav vajalikke dokumente ja tegevuse/üleasannete täitmise arvestust.
Teenust osutavad tegevustubades kvalifikatsioonile vastavad, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad. Töötaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.
Teenuse osutamisel viiakse vajadusel tegevusi läbi väljaspool meie asutuse territooriumi.
Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekanne teeb koostööd Sotsiaalkindlustusameti, kliendi seadusliku esindaja, elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna ja kliendi muu tugivõrgustikuga.
Klientidel on võimalus kaasa rääkida tegevustoa töös ning esitada ettepanekuid, kiitusi ning kaebusi.

Nõuded keskkonnale, vahenditele.

Teenust osutatakse Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekande tegevustubades, aadressil Kastani 7, Haapsalu.
Teenust osutatakse klientidele Sotsiaalmaja tegevustubades tööpäevadel ajavahemikul 10.00–15.00. Teenuse arvestuslik maht kliendi kohta on minimaalselt 4 tundi kuus.
Teenust ei osutata nädalavahetustel, riigipühadel ja tegevusjuhendajate puhkuse ajal. Tegevusjuhendajate puhkuse täpne aeg teatatakse kliendile/eestkostjale.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenus on kliendile tasuta.
Klient tasub vaid Sotsiaalmajas toitlustamise kulu ja väljaspool asutust toimuvatel üritustel osalemise kulu.

Nõuded personalile

Teenust osutavad tegevustubades kvalifikatsioonile vastavad, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad. Töötaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.