Varjupaigateenus
Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.
Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Varjupaigateenust osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse 24.08.2016 määruse  nr 5 „Varjupaigateenuse osutamise kord“ alusel.

Teenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja Reet Lumiste
Tel: +372 5330 1702
e-post: reet@sotsmaja.ee
Teenuse eesmärk
Teenuse eesmärgiks on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.
 
Varjupaigateenuse kasutamise tulemusena säilib või suureneb teenust saava isiku võimalikult iseseisev toimetulek ning teenuse kasutajale tagatakse võimalus aktiivselt ühiskonnaelus osaleda.
Teenuse sisu kirjeldus
Varjupaigateenus on esmane eluasemeteenus, mis on suunatud peavarjuprobleemi lahendamisele.
Isikule võib samaaegselt osutada ka muid toimetulekut arendavaid, säilitavaid või toetavaid teenuseid.
Varjupaigateenuse näol on tegemist ajutise abimeetmega.
Tulenevalt inimese vanusest, terviseseisundist jms võib ta liikuda sotsiaaleluruumi, vabaturueluruumi või üld- või erihooldusteenustele.

Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse abivajajale minimaalselt ööbimiskoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond. Kohustus tagada voodikoht tähendab, et isikule tuleb tagada voodikoha kasutamise võimalus. Turvaline keskkond tähendab kohustust tagada teenuse vahetus osutamiskohas personali olemasolu, kes on pädev tekkinud olukorda hindama ning vajaduse korral abi (kiirabi, politsei) kutsuma.

Varjupaigateenuse raames pakutakse toitlustamist või toiduvalmistamise võimalust ning pesupesemise võimalust.

Varjupaigateenust osutatakse sotsiaalmajas ööpäevaringselt. Ööpäevaringsel teenuse osutamisel peab olema tagatud toitlustamine või toidu valmistamise võimalus, pesu pesemise võimalus ja juurdepääs tervishoiu-, ning hooldusteenustele.  

Sotsiaalmaja on kehtestanud ohutu töötamise korra sisekorraeeskirja näol ning teavitab teenuse osutamise alustamisel isikut sisekorraeeskirjast ning isiku õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal sellisel viisil, et isik on võimeline neid mõistma.
Ohutu töötamise korras on muuhulgas välja toodud varjupaigas keelatud esemete ja ainete nimekiri ning nende hoiustamise kord.
Teenuse sihtgrupp
Teenuse sihtgrupiks on täisealine inimene, kes ise ei ole võimeline endale ööbimiskohta tagama.  

Teenust osutatakse isikutele, kes on kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna täpsusega või isikutele, kes viibivad abivajamise hetkel väljapool oma rahvastikuregistrijärgset kohaliku omavalitsuse üksust, ning vajavad varjupaigateenust kui vältimatu abi osutamist.  

Varjupaigateenust osutatakse nii alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikutele kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele isikutele.  

Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse. Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
Teenuse osutamise maht
Teenuse osutamise kestus sõltub teenuse vajaduse hindamise tulemustest.
Teenus peab olema kättesaadav kõikidele isikutele, kelle puhul on tuvastatud teenuse vajadus.
Teenuse taotlemise kord, aruandlus, dokumendid
Teenuse saamiseks pöördub isik või isiku seaduslik esindaja otse sotsiaalmaja poole.
Sotsiaalmaja hindab, kas inimene on teenusele õigustatud või mitte ja sõlmib isikuga lepingu.

Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, kui isik on võimeline öeldut või loetut mõistma. Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku seaduslikku esindajat.

Varjupaigateenuse nõuetele vastavust jälgib ja teenuseid saavate isikute kaebusi lahendab Haapsalu Lnnavalitsus kaasates vajaduse korral vastava teenuse ala asjatundjaid.  
Haapsalu Sotsiaalmaja koostab seadusega ettenähtud korras teenuse aruande üks kord aastas.
Riiklikku järelevalvet käesolevas õigusaktis sätestatud nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.
Nõuded töökorraldusele, koostööle
Teenust osutav personal peab olema pädev tekkinud olukordi hindama ning vajaduse korral abi (kiirabi, politsei) kutsuma. Personali hulka võib kuuluda sotsiaaltööalase kõrgharidusega sotsiaaltöötaja.

Varjupaigateenuse osutamist Haapsalu Sotsiaalmajas koordineerib sotsiaaltöötaja.
Sotsiaalmaja kohustused ja õigused
Võimaldab elada kliendil varjupaigas temaga sõlmitud lepingusse märgitud perioodil.
Tutvustab kliendile varjupaiga sisekorraeeskirja ja tuleohutusnõudeid. Eraldab kliendile varjupaigas voodivarustusega voodikoha, selleks ettenähtud eluruumis.
Varjupaiga vajadustest lähtuvalt võib paigutada kliendi ümber teise eluruumi.
Tühistab käesoleva lepingu kui klient ei täida varjupaiga sisekorraeeskirja või lepingu nõudeid.  
Kliendi lahkumisel hoiustab kliendi isiklikke esemeid 30 päeva, peale seda käsitletakse neid prügina.
Kliendi kohustused ja õigused
Klient kohustub:
Täitma varjupaiga sisekorra- ja sotsiaalmaja tuleohutusnõudeid.
Tasuma varjupaigas elamise eest käesolevas lepingus nimetatud summa maksualusele kuule järgneva kuu viieteistkümnendakspäevaks.
Teatama lepingu lõpetamisest kolm päeva ette.
Tegema sotsiaalmaja personaliga koostööd edasise elu korraldamisel (sh juhtumiplaani koostamine).  

Kui varjupaigast ajutiselt eemaldatud klient soovib säilitada kohta varjupaigas, siis tasub ta ka varjupaigast eemal oldud päevade eest üüri.
Nõuded keskkonnale, vahenditele
Teenuse osutamise ruumid vastavad sotsiaalministri määruses „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ kehtestatud nõuetele.

Sotsiaalmaja varjupaigateenusel on 2 voodikohta.
Teenuse finantseerimise põhimõtted
Teenust finantseerib kohalik omavalitsus ja teenust saav isik.
Teenuse eest võetava isiku omaosaluse suurus oleneb teenuse mahust, maksumusest ja teenust saava isiku majanduslikust olukorrast.
Teenuse eest võetava omaosaluse suurus ei tohi olla takistuseks teenuse saamisel.  

Haapsalu linna/sotsiaalmaja poolt osutatava varjupaigateenuse osutamise eest võetava isiku omaosaluse suuruse kehtestab Haapsalu Linnavalitsus.  

Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib isikule osutada talle hädavajalikku varjupaiga teenust ilma haldusakti või halduslepinguta.
Nõuded personalile
Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.
Teenuse osutamise alused
Haapsalu Linnavalitsuse määrus 24.08.2016 nr 5 Varjupaigateenuse osutamise kord.
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrus nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 13.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu linna põhimäärus.
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 22.12.2020 nr 1035 kehtestatud hinnakiri.  

Haapsalu sotsiaalmaja direktori poolt 10.09.2019 kinnitatud Haapsalu Sotsiaalmaja turvakodu ja varjupaiga sisekorra eeskiri.  

Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1, § 30, § 31, § 32. Sotsiaalministri määrus Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded

Sotsiaalkindlustusameti Varjupaigateenuse kvaliteedijuhis (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised), mille aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg (2).

Teenuse osutamise dokumendid: