Võlanõustamisteenus

Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
Haapsalu linna alalistele elanikele on võlanõustamine TASUTA.
Teenusele eelregistreerimine: telefonil 5552 1999 või e-postil sotsiaalnekaasatus@gmail.com (nõustaja Jaanus Mäe).

VÕLANÕUSTAJA JAANUS MÄE VASTUVÕTUAJAD 2021.AASTAL:

18. JAANUAR

01. VEEBRUAR

01. MÄRTS

05. APRILL

03. MAI

09. JUUNI

05. JUULI

02. AUGUST

06. SEPTEMBER

04. OKTOOBER

01. NOVEMBER

06. DETSEMBER

*

Teenusest lähemalt:

Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlanõustamisteenust osutatakse Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrus nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 17 alusel.

2021 aastal osutab sotsiaalmajas võlanõustamisteenust MTÜ Sotsiaalne Kaasatus, nõustaja Jaanus Mäe.
Teenuse eesmärk
Teenuse eesmärgiks on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
Teenuse sisu kirjeldus
Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.
Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist, läbirääkimisi võlausaldajate ja/või nende esindajatega ning koostööd ametkondade ja teiste erialade esindajatega (pangad, kohtutäiturid, kohtud, kriminaalhooldusametnikud jmt).
Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.
Teenuse sihtgrupp
Teenust osutatakse Haapsalu linna elanikele, kes ei ole õigustatud saama võlanõustamiseteenust Eesti Töötukassa või muude organisatsioonide poolt.
Teenuse taotlemise kord, aruandlus, dokumendid
Teenust soovivad kliendid registreerib teenuse pakkuja Jaanus Mäe.
Nõuded töökorraldusele, koostööle
Teenuse pakkuja hoiab teenuse osutamisega seoses temale teatavaks saanud andmete konfidentsiaalsust, vältides kolmandate isikute juurdepääsu andmetele, andmete all mõistetakse delikaatseid isikuandmeid ja muid teenuse osutamist puudutavaid andmeid.
Nõuded keskkonnale, vahenditele
Teenust pakutakse Haapsalu sotsiaalmaja ruumides Kastani 7, Haapsalu linn Haapsalu linn.
Teenuse finantseerimise põhimõtted
Teenuse osutamist finantseeritakse Sotsiaalmaja eelarvelistest vahenditest. Võlanõustamisteenust osutatakse teenust vajavatele isikutele tasuta.
Nõuded personalile
Teenust vahetult osutav isik peab vastama ühele järgmistest ettevalmistusnõuetest:
– isikul on kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
– isikul on riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus.  

Võlanõustaja täienduskoolituse kava, sealhulgas täienduskoolituse täpsustatud mahu, ülesehituse ja sisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.  

Sotsiaalmajas teenust osutava MTÜ Sotsiaalne Kaasatus nõustaja Jaanus Mäe omab nõutud ettevalmistust.
Teenuse osutamise alused
Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1, § 44, § 45.
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrus nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 17.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu linna põhimäärus.

Sotsiaalkindlustusameti võlanõustamisteenuse kvaliteedijuhis (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised), mille aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg (2).