Päevahoiuteenus

Teenus on mõeldud eakatele inimestele, kes soovivad säilitada oma kognitiivsed võimed ja toetada füüsilise seisundi säilitamist ning parandamist.

Teenus on mõeldud ka eakatele inimestele, kellel on suurenenud järelevalve vajadus päevasel ajal (nt kukkumised, mäluhäired, algstaadiumis dementsus). Teenuse vajadust hinnatakse vestluse käigus kas teenust vajava inimese või tema lähedasega.

Päevahoid kuulub eaka inimese perekonda toetavate teenuste hulka, mis aitab säilitada nii eaka kui tema lähedaste elukvaliteeti. See soodustab eakate inimeste kodus elamist, võimaldab tema lähedastel jätkata töötamist ja saada puhkust.

Päevahoiu teenusel olevatele eakatele tagatakse tööpäeviti teenused vastavalt vajadusele nt päevane hooldus, ühtlasi pakutakse erinevaid arendavaid tegevusi, mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks ja suhtlemiseks. Päevaste tegevuste intensiivsus ja planeerimine lähtuvad eaka suutlikkusest ning toimetulekust individuaalselt, arvestades sealjuures eaka ja lähedaste soove.

Haapsalu Sotsiaalmajas osutatakse päevahoiueenust esmaspäevast reedeni, kuni 8 tundi päevas. Päevahoiuteenust võib kasutada igapäevaselt, üksikutel päevadel või mõnedel tundidel nädalas – just nii nagu inimesel  soov ja vajadus on.

Vajadusel on võimalus kasutada sotsiaalmaja transporti päevahoidu ja tagasi koju. Päevahoiuteenusele on oodatud ka eakad inimesed, kes tunnevad end kodus üksildaselt ning soovivad suhelda ja teiste seltsis koos aega veeta.

Mida päevahoius teeme: loeme hommikukohvi juurde ajalehti, räägime elust ja maailmaasjadest, loeme põnevaid ajakirju, teeme käsitööd, käime jalutamas ja mõnikord väljasõidul, osaleme sotsiaalmaja huviringides nagu ettelugemisring ja toolitants ning teeme muud toredat ja kasulikku. Kohapeal on soe lõunasöök. Haapsalus päevahoidu külastavate prouade hinnangul on siin õdus olemine, jätkub juttu ja nalja, saab sobitada uusi tutvusi ning igav ei ole kindlasti. Tullakse palju ikka suhtlemise pärast ja et saaks teisi inimesi näha. Soovi korral saab võtta kodust kaasa poolelioleva näputöö ja siin edasi teha. Täna käivad päevahoius prouad, aga oodatud on ka pensioniealised härrad. Päevahoidu võib tulla esialgu tutvuma ja vaatama, mida tehakse ja kuidas tundub – kui meeldib, siis saab jääda juba pikemalt. Takistuseks ei ole, kui oled ratastoolis, kasutad rulaatorit või muud liikumisabivahendit. Saame aidata kohale jõudmisel. Teenust pakume kahes kohas: Haapsalus ja Panga külas.

Päevahoiuteenuse raames tegeleb eaka inimesega turvalises keskkonnas päevahoiu töötaja.
Teenus on kliendile tasuta.

Pildil Päevahoiu klientide ja töötajate koostööna vilditud seebid. Eakate Päevahoiu klientide käsitööd on võimalik soetada Haapsalu Sotsiaalmaja (Kastani 7) fuajees asuvast vitriinkapist.

Päevahoiteenusest lähemalt: 


Päevahoiuteenus on ajutiselt väljaspool kodu osutatav päevane üldhooldusteenus. Üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav väljaspool kodu osutatav sotsiaalteenus täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.


Päevahoiuteenust osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse 04.03.2020 määruse  nr 4 „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord“ alusel.


Teenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja Reet Lumiste


Tel: +372 5330 1702
e-post: reet@sotsmaja.ee


Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla; pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine ning hoolduskoormusega inimeste toetamine tööturule sisenemisel või tööturul jätkamisel.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse osutaja tagab teenuse saajale hooldustoimingud ja muud toetavad ning toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

Hooldusplaan

·       Hooldusplaani koostab teenuse osutaja koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga 30 päeva jooksul teenuse saajale teenuse osutamise alustamisest.

·       Hooldusplaanis määratletakse hooldustoimingute vajaduse mahud ja sagedus ning eesmärgid, lähtudes konkreetse teenuse saaja abivajadustest.

·       Juhul, kui teenuse saaja jõuab hooldusteenusele Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi nimetatud linnavalitsus) suunamisel, siis lähtub teenuse osutaja teenuse suunamiskirjas toodud infost hindamise käigus tuvastatud kõrvalabi vajaduse ja teenusele seatud eesmärkide kohta.

·       Juhul, kui teenuse saajale on koostatud rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise plaan, juhtumiplaan või õendusabi osutamisega seonduvad dokumendid, siis võtab teenuse osutaja hooldusplaani koostamisel arvesse ka kirjeldatud dokumentides toodut.

·       Hooldusplaani koostamisel hinnatakse vajadusel ka tervishoiuteenuse vajalikkust, mistõttu kaasatakse vajadusel hooldusplaani koostamisele perearst, pereõde või geriaatrilise hindamise meeskonna liige.

·       Teenuse osutaja koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga vaatavad vähemalt üks kord poole aasta jooksul hooldusplaani üle ning vajadusel korrigeerivad seda.

Päevahoiuteenuse raames tagatakse järgmised toimingud:
– hooldustoimingud (riietumine, toitmine, hügieenitoimingud, abistamine ravimite manustamisel jms);
– toitlustamise korraldamine (kohapealse toitlustamise tagamine või võimaluste loomine teenuse saajate poolt kaasa võetud toidu soojendamiseks ja säilitamiseks);
– vajadusel transporditeenuse korraldamine teenusele tulemiseks ja teenuselt lahkumiseks, juhul kui hoolduskoormusega inimesel puudub võimalus enda transporti kasutada;
– esmatasandi arstiabi kättesaadavuse korraldamine (sh perearsti visiidid, koduõendusteenus jms);
– võimaluste loomine puhkamiseks;
– tegevused füüsilise seisundi säilitamiseks (võimlemine, jalutamine jms);
– tegevused kognitiivsete võimete säilitamiseks (ristsõnade lahendamine, muusika, käsitöö jms);
– muud toetavad tegevused (sotsiaal- ja abivahendite alane nõustamine, juhendamine ning abistamine igapäevatoimingute sooritamiseks jne).

Teenuse sihtgrupp

Teenust osutatakse isikutele, kes öisel ajal on suutelised iseseisvalt hakkama saama oma kodus või neile on öisel ajal tagatud hooldus ja järelevalve mitteformaalse hoolduse kaudu või kui isiku lähedastel ei ole võimalik päevasel ajal teda hooldada või kui lähedased vajavad hoolduskoormuse vähendamist.

Teenuse sihtgruppi kuuluvad isikud, kes vajavad püsivalt või ajutiselt igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja enesehooldamisel kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenustest inimese toimetuleku ning turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.

Ajutiselt võivad väljaspool kodu pakutavat hooldusteenust vajada inimesed, kelle kõrvalabi vajadus on tingitud muutuvast terviseseisundist (kroonilised haigused, mida iseloomustavad ägenemise ja remissiooni perioodid) või kelle elukeskkond ajutiselt ei võimalda tal kodus toime tulla, näiteks lähedased ei saa teatud kindla perioodi jooksul oma lähedast hooldada haiguse või töö tõttu või vajadusel puhata hoolduskoormusest.

Teenuse osutamise maht

Päevahoiuteenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel sotsiaalmaja lahtiolekuaegadel, lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest.

Teenuse taotlemise kord, aruandlus, dokumendid

Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja linnavalitsusele või Haapsalu sotsiaalmajale taotluse.

Teenuse määramise algatab sotsiaalvaldkonna ametnik või sotsiaaltöötaja, kes hindab taotletava teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil.

Sotsiaalvaldkonna ametnik või sotsiaaltöötaja esitab teenuse taotluse koos hindamise tulemuste, täiendavate dokumentidega ja omapoolse ettepanekuga sotsiaalkomisjonile.

Sotsiaalkomisjon otsustab teenuse määramise ning selle osutamise tingimused (sh teenuse maht ja sagedus) 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Sotsiaalkomisjoni otsus kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

Sotsiaalvaldkonna ametnik või sotsiaaltöötaja teavitab teenuse taotlejat teenuse määramise või keeldumise kohta 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse kinnitamisest.

Kui teenuse taotlejal on õigus teenust saada, soovitab või aitab sotsiaalvaldkonna ametnik või sotsiaaltöötaja leida sobivaid teenusepakkujaid.

Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel teenuse saaja terviseseisundi või elukeskkonna tõttu, tuleb läbi viia korduv hindamine.

Teenuse osutamiseks sõlmib sotsiaalmaja teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu. Lepingu lisaks on hoolduskava, kus fikseeritakse tegevuste loetelu/toimingud, sagedus ja maht. Kui hindamise käigus selgub, et taotletava teenuse vajadus ei ole põhjendatud või piisav, soovitab sotsiaaltöötaja või sotsiaalvaldkonna ametnik hoolduse ja/või kõrvalabi tagamiseks teisi meetmeid.

Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse teenuse taotlejat suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast talle arusaadaval viisil.

Sotsiaalmaja viib koos inimesega ja tema lähedastega läbi regulaarsed abivajaduse vahehindamised ning muudab vajadusel teenuse osutamise eesmärki, vormi ja mahtu. Teenuse saaja abivajaduse muutumisel sooritatakse korduvhindamine teenuse saaja, või kolmanda isiku suulise või kirjaliku avalduse alusel või sotsiaalmaja ettepanekul.

Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse teenuse osutamise korrast ja sotsiaalmaja ettepanekute ning kaebuste lahendamise korrast. Päevahoiuteenuse osutamise järelevalvet teostab sotsiaalmaja ja Haapsalu Linnavalitsus. Riiklikku järelevalvet nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet. Kord aastas esitab Haapsalu Sotsiaalmaja teenuse osutamise aruande Sotsiaalministeeriumile.

Lepingu lõpetamine

Kliendiga sõlmitud teenuse osutamise leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel.

Leping lõpeb tähtaja saabumisel.

Leping lõpetatakse kliendi avalduse alusel.

Leping lõpetatakse sotsiaalmaja ettepanekul: kui teenuse osutaja poolt võimaldatavad teenused ei taga teenuse saaja toimetulekut; kliendi suunamisel muule sotsiaalteenusele; muudel teenuse osutamist takistavatel põhjustel (nt kliendi käitumine teeb teenuse osutamise võimatuks, ta ei tee teenuse osutajaga  koostööd teenuse osutamiseks või ei täida omapoolseid kohustusi).

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Päevahoiuteenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja, teenust osutavad vahetult hooldustöötajad ja abihooldustöötajad. Abihooldustöötaja tööd juhendab hooldustöötaja.
Hooldustöötaja/abihooldustöötaja teeb koostööd sotsiaaltöötajaga ning tervishoiu- ja hoolekandeasutustega lähtudes kliendi vajadustest.

Sotsiaalmaja kohustused ja õigused

Päevahoiuteenuse osutamine vastavalt hoolduskavale (lepingu lisa), mis on koostatud hindamisinstrumendi alusel.

Teenuse saajale arusaadaval viisil Haapsalu Linnavalitsuse määruse „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord“ tutvustamine.

Teenuse saaja olukorra muutumisel hoolduskava muutmise algatamine või päevahoiuteenuse osutamise lõpetamine.

Päevahoiuteenuse töötaja tegevuse kontrollimine teenuste osutamise kohas.

Teenuse osutamise üle järelevalve ja kaebuste menetlemine vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse määrusele „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord“ ning vastavalt sotsiaalmaja ettepanekute ja kaebuste lahendamise korrale.

Sotsiaalmaja ei vastuta teenuse saaja varaliste ja rahaliste tehingute eest.

Sotsiaalaja ei vastuta teenuse saaja ohutuse  eest väljaspool maja kui ta on iseseisvalt majast lahkunud.

Kliendi kohustused ja õigused

Teenuse saaja on teadlik oma haigustest ja vastutab ise oma tervise eest.

Teenuse saaja informeerib teenuse osutajat (päevahoiuteenuse töötajat) koheselt oma tervise muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist.

Teenuse saaja teeb päevahoiuteenuse töötaja ja teiste vastavate sotsiaalmaja töötajatega (sh sotsiaaltöötaja) koostööd teenuse osutamiseks, on teenuse osutajaga viisakas.

Teenuse saaja tasub teenusel olles ise oma toitlustuse eest ning tagab endale vajalike arsti poolt määratud ravimite olemasolu, samuti tagab endale vajalike hügieenivahendite olemasolu. Teenuse saajal on õigus teha ettepanekuid osutatavate teenuste suhtes.

Nõuded keskkonnale, vahenditele

Teenust osutatakse üldjuhul sotsiaalmaja ruumides.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Päevahoiuteenuse osutamist finantseeritakse Sotsiaalmaja eelarvelistest vahenditest. Päevahoiuteenust osutatakse teenust vajavatele isikutele tasuta.

Päevahoiuteenuse osutamist toetavad projektid:

Perioodil 03.12.2018-28.02.2021 finantseeritakse päevahoiuteenuse osutamist ka Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ühinenud Haapsalu linna territooriumil; tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks ühinenud Haapsalu linna territooriumil.

Perioodil 01.02.2020-31.01.2022 finantseeritakse päevahoiuteenuse osutamist ka Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine, kättesaadavuse parandamine ja ning klientide lähedaste toetamine; tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine ning kättesaadavuse parandamine.

Nõuded personalile

Hooldusteenust pakuvad vahetult hooldustöötaja ja abihooldustöötaja. Abihooldustöötaja tööd juhendab hooldustöötaja.

Sotsiaalmaja tagab sellise personali olemasolu, kelle isikuomadused, kvalifikatsioon ja koormus võimaldavad tegevusi ning toiminguid viisil, mis on teenuse saaja hooldusplaanis kindlaks määratud.

Hooldusteenust vahetult osutavate töötajate arv ja kvalifikatsioon sõltub teenuse saajate kõrvalabi vajaduse olemusest ning ulatusest.

Teenust vahetult osutaval hooldustöötajal peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest: läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava; läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava; isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

Teenuse osutamise alused

 

Haapsalu Linnavalitsuse määrus 04.03.2020 nr 4 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord.

Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1, § 20, § 21, § 22.
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrus nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 9.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu linna põhimäärus.
Sotsiaalkindlustusameti väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised), mille aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus § 3.

*

Teenuse osutamise dokumendid: