IGAPÄEVAELU TOETAMINE

Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekanne

 1. Teenuse eesmärk

Isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning tugivõrgustiku (pereliikmete ja lähedaste) nõustamise kaudu.

 1. Teenuse osutamise koht ja aeg

Teenust osutatakse isikule Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotsuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused, ülesanded ning teenuse soovitatav maht.
Teenust osutatakse Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekande tegevustubades, aadressil Kastani 9, Haapsalu.
Teenust osutatakse klientidele Sotsiaalmaja tegevustubades vastavalt kokkulepitud ajale. Teenuse arvestuslik maht kliendi kohta on minimaalselt 4 tundi kuus.
Teenust ei osutata nädalavahetustel, riigipühadel ja tegevusjuhendajate puhkuse ajal. Tegevusjuhendajate puhkuse täpne aeg teatatakse kliendile/eestkostjale.

 1. Teenuse sihtgrupp

Vaimupuudega, psüühilise erivajadusega, vähenenud või puuduva töövõimega täisealine isik.
Teenuse osutamine ei ole võimalik isikule, kellel esineb pidevalt agressiivset käitumist, mille tõttu on ta endale ja/või teistele ohtlik. Samuti pole teenuse osutamine võimalik alkoholi probleemidega isikule.

 1. Teenusele tulemine

Teenuse taotlemine toimub Sotsiaalkindlustusametis (vaja on esitatada Erihoolekandeteenuste taotlus), kes otsustab teenusele suunamise ning väljastab isikule suunamiskirja.
Teenust vajava isiku ja/või seadusliku esindajaga viiakse läbi teenuse sobivuse vestlus, mille käigus tutvustatakse teenuse osutamise eritingimusi, õigusi, kohustusi ja Erihoolekande tegevustubade kodukorda.
Teenusele asumisel sõlmitakse Haapsalu Sotsiaalmaja ja isiku/seadusliku esindaja vahel teenuse osutamise leping.
Vajalikud dokumendid teenusele saamiseks – Taotlus Sotsiaalkindlustusametile, Psühhiaatri hinnang, Isikut tõendava dokumendi koopia, Suunamiskiri psüühilise erivajadustega inimeste hoolekande teenusele.

 1. Teenuse sisu

Teenuse pakkumisel lähtutakse isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist. Igal teenuse saajal on tegevusjuhendaja, kes toetab taastumiseks vajalike eesmärkide saavutamist. Toetame tervise eest hoolitsemist, sümptomitega toimetulekut, õpetame igapäevaoskuseid. Teenuse käigus toimub isiku igapäevaeluoskuste kujundamine ning isiku juhendamine ja abistamine igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel, arvestades isiku terviseseisundit.
Juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, arendamisel, säilitamisel.
Vaba aja sisustamise juhendamine, sh osavõtt huviringidest ja tegevustoa üritustest.
Juhendamine tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel.
Erinevatesse tegevustesse kaasamine, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

 1. Teenuse hind

Teenus on kliendile tasuta.
Klient tasub vaid Sotsiaalmajas toitlustamise kulu ja väljaspool asutust toimuvatel üritustel osalemise kulu.

 1. Töökorraldus ja koostöö

Teenusele vastuvõtmine toimub vabade kohtade olemasolul.
Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Tegevuste käigus hinnatakse teenuse saaja käitumist ja tegevusvõimet ning koostatakse individuaalne tegevusplaan, mis kooskõlastatakse kliendi ja/või tema seadusliku esindajaga. Iga teenust kasutava kliendi kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav toimik, mis sisaldav vajalikke dokumente ja tegevuse/üleasannete täitmise arvestust.
Teenust osutavad tegevustubades kvalifikatsioonile vastavad, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad. Töötaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.
Teenuse osutamisel viiakse vajadusel tegevusi läbi väljaspool meie asutuse territooriumi.
Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekanne teeb koostööd Sotsiaalkindlustusameti, kliendi seadusliku esindaja, elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna ja kliendi muu tugivõrgustikuga.
Klientidel on võimalus kaasa rääkida tegevustoa töös ning esitada ettepanekuid, kiitusi ning kaebusi.

 1. Teenuse lõppemine

Teenuse lõpetamine omal soovil, kui isik ei soovi enam erihoolekande teenust saada, peab ta sellest teavitama teenuseosutajat (täitma kirjaliku avalduse) ning seejärel teenuseosutaja teavitab omakorda SKA-d.
Teenuse ostuamine lõpetatakse kui isik ei kasuta teenust kauem kui kaks kuud järjest, välja arvatud statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise korral.
Teenuse osutamise aluseks on kehtiv suunamiskiri. Kui suunamiskirjas olev teenuse osutamise tähtaeg on lõppenud ja isik pole taotlenud selle jätkamist, siis temale enam teenust ei osutata.

9.Teenuse osutamise aluseks olevad dokumendid

Sotsiaalhoolekande seadus 3.peatükk, 4.jagu (Sotsiaalhoolekande seadus). https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011047
Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekande teenuse osutamiseks;

TÖÖTAMISE TOETAMINE

Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekanne

1.Teenuse eesmärk  

Teenuse saaja juhendamine ja nõustamine, et toetada isiku iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal.

 1. Teenuse osutamise koht ja aeg

Teenust osutatakse Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekande tegevustoas (edaspidi tegevustuba), aadressil Kastani 9, Haapsalu.
Teenust osutatakse tööpäevadel ajavahemikul 10.00 – 15.00. Teenuse arvestuslik maht teenuse saaja kohta kuus on minimaalselt 4 tundi.
Teenust ei osutata nädalavahetustel, riigipühadel ja tegevusjuhendajate puhkuse ajal. Tegevusjuhenajate puhkuse täpne aeg teatatakse teenuse saajale/seaduslikule esindajale.

 1. Teenuse sihtgrupp

Vaimupuudega, psüühilise erivajadusega, vähenenud või puuduva töövõimega tööealine isik.
Teenust ei osutata isikule, kes on samal ajal ööpäevaringsel erihooldusteenusel.
Teenuse osutamine ei ole võimalik isikule, kellel esineb pidevalt agressiivset käitumist, mille tõttu on ta endale ja/või teistele ohtlik.

 1. Tegevused teenuse saamiseks

Teenuse taotlemine toimub Sotsiaalkindlustusametis, kes väljastab isikule suunamiskirja.
Teenust vajava isiku ja/või seadusliku esindajaga viiakse läbi teenuse sobivuse vestlus, mille käigus tutvustatakse teenuse osutamise eritingimusi, õigusi, kohustusi ja Erihoolekande tegevustubade kodukorda.
Teenusele asumisel sõlmitakse Haapsalu Sotsiaalmaja ja teenuse saaja/seadusliku esindaja vahel teenuse osutamise leping.

 1. Teenuse sisu

Isiku motiveerimine tööle asumiseks;
teenuse saaja huvidest lähtuvalt tema võimetele sobiva töö leidmine;
toetamine, juhendamine tööandja tööjuhiste kohaselt ja nõustamine töötamise ajal;
tööandja juhendamine ja nõustamine teenuse saaja tööle rakendamisel;
teenuse saaja ja tema kaastöötajate juhendamine töökeskkonnas tekkivates nendevahelistes suhetes;
ettevalmistamine iseseisvamalt ilma toetuseta tööle asumiseks.

Igal teenuse saajal on tegevusjuhendaja, kes toetab taastumiseks vajalike eesmärkide saavutamist.

 1. Teenuse hind

Teenuse saajale on teenus tasuta.
Teenuse saaja tasub tegevustoas toitlustamise kulu ja keskuse korraldatud väljaspool asutust toimuvatel üritustel osalemise kulu.

 1. Töökorraldus ja koostöö

Teenusele vastuvõtmine toimub vabade kohtade olemasolul.
Tegevuste käigus hinnatakse teenuse saaja käitumist ja tegevusvõimet ning koostatakse individuaalne tegevusplaan, mis kooskõlastatakse teenuse saaja ja/või seadusliku esindajaga.
Juhtumikirjeldused (sh erakorralised juhtumikirjeldused vägivalla või õnnetusjuhtumite korral) kajastuvad teenuse saaja toimikus.
Teenust osutavad kvalifikatsioonile vastavad, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad.
Teenust osutatakse nii individuaalselt kui ka grupis.
Teenuse osutamisel viiakse vajadusel tegevusi läbi väljaspool keskuse territooriumi.
Tegevustuba teeb koostööd Sotsiaalkindlustusameti, teenuse saaja seadusliku esindaja,elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna ning teiste hoolekande- ja rehabilitatsiooniasutuste ja teenuse saaja muu tugivõrgustikuga.
Tegevustoal on olemas ettepanekute, kiituste ja kaebuste menetlemise kord, mille vorm on kättesaadav keskuse kodulehel Ettepanekud, kiitused, kaebused.

 1. Teenuse lõpetamine

Teenuse lõpetamine omal soovil, kui isik ei soovi enam erihoolekande teenust saada, peab ta sellest teavitama teenuseosutajat (täitma kirjaliku avalduse) ning seejärel teenuseosutaja teavitab omakorda SKA-d.
Teenuse osutamine lõpetatakse kui isik ei kasuta teenust kauem kui kaks kuud järjest, välja arvatud statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise korral.
Teenuse osutamise aluseks on kehtiv suunamiskiri. Kui suunamiskirjas olev teenuse osutamise tähtaeg on lõppenud ja isik pole taotlenud selle jätkamist, siis temale enam teenust ei osutata.

9.Teenuse osutamise aluseks olevad dokumendid

Sotsiaalhoolekande seadus 3. peatükk, 4. jagu (Sotsiaalhoolekande seadus);
Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekande teenuse osutamiseks.

TOETATUD ELAMINE

Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekanne

1.Teenuse eesmärk  

Isiku juhendamine ja nõustamine tema majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

 1. Teenuse osutamise koht ja aeg

Teenust osutatakse Haapsalu Sotsiaalmaja Erihoolekande tegevustoas, aadressil Kastani 9, Haapsalu.
Teenust osutatakse E-N ajavahemikul 10.00 – 15.00. Teenuse arvestuslik maht teenuse saaja kohta nädalas on minimaalselt 2 tundi.
Teenust ei osutata nädalavahetustel, riigipühadel ja tegevusjuhendajate puhkuse ajal. Tegevusjuhenajate puhkuse täpne aeg teatatakse teenuse saajale/seaduslikule esindajale.

 1. Teenuse sihtgrupp

Vaimupuudega, psüühilise erivajadusega, vähenenud või puuduva töövõimega tööealine isik, kellel puudub elamispind iseseisvalt elamiseks ja ta ei ole suuteline seda endale muretsema.
Isik peab olema võimalne enda eest hoolitsema ning suutma juhendamise korral tulla toime igapäevaelu toimingutega.
Teenust ei osutata isikule, kes on samal ajal ööpäevaringsel erihooldusteenusel.
Teenuse osutamine ei ole võimalik isikule, kellel esineb pidevalt agressiivset käitumist, mille tõttu on ta endale ja/või teistele ohtlik.

 1. Tegevused teenuse saamiseks

Teenuse taotlemine toimub Sotsiaalkindlustusametis, kes väljastab isikule suunamiskirja.
Teenust vajava isiku ja/või seadusliku esindajaga viiakse läbi teenuse sobivuse vestlus, mille käigus tutvustatakse teenuse osutamise eritingimusi, õigusi, kohustusi ja Erihoolekande tegevustubade kodukorda.
Teenusele asumisel sõlmitakse Haapsalu Sotsiaalmaja ja teenuse saaja/seadusliku esindaja vahel teenuse osutamise leping.

 1. Teenuse sisu

Juhendamine igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel.
Isiku juhendamine eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel.
Isiku abistamine elukorralduse reeglites kokuleppimises ja kokkulepete täitmises, kui üthe ruumi jagavad vähemalt kaks isikut.
Võimaluste loomine toetatud elamise teenust saavale isiule tema võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks.
Isiku ettevalmistamine iseseisvaks elamiseks ning isiku juhendamine ja abitamine teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel.

Igal teenuse saajal on tegevusjuhendaja, kes toetab taastumiseks vajalike eesmärkide saavutamist.

 1. Teenuse hind

Teenuse saajale on teenus tasuta.
Teenuse saaja tasub Haapsalu Sotsiaalmajas toitlustamise kulu ja keskuse korraldatud väljaspool asutust toimuvatel üritustel osalemise kulu.

 1. Töökorraldus ja koostöö

Teenusele vastuvõtmine toimub vabade kohtade olemasolul.
Tegevuste käigus hinnatakse teenuse saaja käitumist ja tegevusvõimet ning koostatakse individuaalne tegevusplaan, mis kooskõlastatakse teenuse saaja ja/või seadusliku esindajaga.
Juhtumikirjeldused (sh erakorralised juhtumikirjeldused vägivalla või õnnetusjuhtumite korral) kajastuvad teenuse saaja toimikus.
Teenust osutavad kvalifikatsioonile vastavad, majandustegevuse registris registreeritud tegevusjuhendajad.
Teenust osutatakse nii individuaalselt kui ka grupis.
Tegevustuba teeb koostööd Sotsiaalkindlustusameti, teenuse saaja seadusliku esindaja,elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna ning teiste hoolekande- ja rehabilitatsiooniasutuste ja teenuse saaja muu tugivõrgustikuga.
Tegevustoal on olemas ettepanekute, kiituste ja kaebuste menetlemise kord, mille vorm on kättesaadav keskuse kodulehel Ettepanekud, kiitused, kaebused.

 1. Teenuse lõpetamine

Teenuse lõpetamine omal soovil, kui isik ei soovi enam erihoolekande teenust saada, peab ta sellest teavitama teenuseosutajat (täitma kirjaliku avalduse) ning seejärel teenuseosutaja teavitab omakorda SKA-d.
Teenuse ostuamine lõpetatakse kui isik ei kasuta teenust kauem kui kaks kuud järjest, välja arvatud statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise korral.
Teenuse osutamise aluseks on kehtiv suunamiskiri. Kui suunamiskirjas olev teenuse osutamise tähtaeg on lõppenud ja isik pole taotlenud selle jätkamist, siis temale enam teenust ei osutata.

9.Teenuse osutamise aluseks olevad dokumendid

Sotsiaalhoolekande seadus 3. peatükk, 4. jagu (Sotsiaalhoolekande seadus);
Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga erihoolekande teenuse osutamiseks.