Isikliku abistaja teenus


Isikliku abistaja teenus on täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi.


Isikliku abistaja teenust osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse 16.08.2017 määruse  nr 5 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord“ alusel.


Teenuse osutamist koordineerib sotsiaalmajas sotsiaaltöötaja Reet Lumiste


Tel: +372 5330 1702
e-post: reet@sotsmaja.ee


Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärgiks on puudega inimese abistamine igapäevastes tegevustes, mida ta ei ole võimeline ilma kõrvalise abita sooritama, toetades seeläbi tema toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades ning seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormuse vähendamine.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi:

·       saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis;

·       abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames;

·       abistamine liikumisvahendiga liikumisel;

·       abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel;

·       abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa;

·       muud toetavad tegevused.

Teenus ei hõlma füüsilise abistamisega mitteseotud tegevusi (nt meditsiini-, tervishoiu-, tõlke-, nõustamis- ja juriidiliste teenuste, remondi- ning ehitusteenuste jmt osutamine).

Teenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus määratakse lähtuvalt iga teenuse saaja vajadustest ning fikseeritakse lepingus koostöös teenuse saaja või seadusliku esindaja, isikliku abistaja ja Haapsalu linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikuga.

Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel teenuse saaja terviseseisundi või elukeskkonna tõttu tuleb läbi viia korduv hindamine.

Teenuse sihtgrupp

Teenus määratakse raske ja sügava liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega täisealistele isikutele, kes oma puude tõttu vajavad iseseisvaks toimetulekuks ning osalemiseks ühiskonnas füüsilist kõrvalabi.

Teenuse osutamise maht

Linnavalitsus selgitab välja teenuse saaja abivajaduse ja sellele vastava abi. Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga teenuse saaja puhul eraldi.

Teenuse taotlemise kord, aruandlus, dokumendid

Teenuse taotlemine

Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Haapsalu linnavalitsusele taotluse. Vajadusel võib linnavalitsus nõuda täiendavaid dokumente. Teenuse määramise algatab sotsiaalvaldkonna ametnik, kes hindab taotletava teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil.

Sotsiaalvaldkonna ametnik esitab teenuse taotluse koos hindamise tulemuste, täiendavate dokumentidega ja omapoolse ettepanekuga sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjon otsustab teenuse määramise ja selle osutamise tingimused 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll kinnitatakse linnavalitsuse otsusega. Sotsiaalvaldkonna ametnik teavitab teenuse taotlejat arusaadaval viisil teenuse määramise või keeldumise kohta 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Kui teenuse taotlejal on õigus teenust saada, soovitab või aitab sotsiaalvaldkonna ametnik leida sobivaid teenusepakkujaid.

Kui hindamise käigus teenuse taotleja teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalvaldkonna ametnik talle toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid. Kui teenuse taotleja sellega ei nõustu, on tal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie.

Teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja lepib linnavalitsuse ja sotsiaalmajaga kokku teenuse osutamise algusaja, koha, mahu ja isikliku abistaja töökohustused.

Kui teenuse taotleja on võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse teda teenuse osutamise alustamisel suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast. Kui teenuse taotleja ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse teenuse taotleja õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast, tema seaduslikku esindajat.

Teenuse taotlejal on õigus kohtuda enne teenuse saamist isikliku abistajaga omavahelise sobivuse hindamise eesmärgil.

Leping ja aruandlus

Teenuse osutamise aluseks on osapoolte vaheline leping, milles märgitakse teenuse osutamise periood, maht, tegevuste loetelu, teenuse osutamise koht ning teenuse eest tasumise kord.

Isiklik abistaja esitab sotsiaalmajale igakuiselt töötundide arvestuse ja sisulise aruande vastavalt sõlmitud halduslepingule.

Isiklik abistaja esitab üks kord kvartalis sotsiaalmajale kirjaliku ülevaate teenuse saaja toimetulekust ning saavutatud eesmärgi täitmisest.

Kliendi tagasiside kogumise aluseks on: teenuse kord; teenusestandard; sotsiaalmaja ettepanekute ja kaebuste esitamise kord või tagasiside süsteem.

Teenuse väljundiks on teenuse saajalt saadud tagasiside põhjal koostatud analüüs.

Teenuse kasutamise tulemusena säilib või suureneb teenuse saaja võimalikult iseseisev toimetulek ja talle tagatakse võimalus aktiivselt ühiskonnaelus osaleda. Tulemuslikkust hindavad teenuse saaja, sotsiaalmaja ja sotsiaalvaldkonna ametnik.

Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja avalduse alusel, isikliku abistaja ettepanekul.

Leping lõpetatakse sotsiaalmaja ettepanekul: kui isikliku abistaja poolt võimaldatavad teenused ei taga teenuse saaja toimetulekut; kliendi suunamisel muule sotsiaalteenusele; muudel teenuse osutamist takistavatel põhjustel (nt kliendi käitumine teeb teenuse osutamise võimatuks, ta ei tee isikliku abistajaga  koostööd teenuse osutamiseks või ei täida omapoolseid kohustusi).

Kaebuste käsitlemine

Kaebuste käsitlemisel, menetlemisel ja järelevalve teostamisel lähtutakse teenuse osutamise korrast.

Teenuse saajat ja olemasolu korral tema seaduslikku esindajat teavitatakse enne teenuse osutamist kaebuste esitamise võimalustest ja protseduurist.

Teenuse osutamise järelvalvet teostavad sotsiaalmaja ja Haapsalu Linnavalitsus.

Teenuse osutamisega seotud kaebuste ilmnemisel informeerivad teenuse saaja või isiklik abistaja koheselt sotsiaalmaja.

Sotsiaalmaja kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled, kogub täiendavaid andmeid ja kaasab vajadusel vastava teenuse ala asjatundjaid.

Kui teenuse saajal on pretensioone sotsiaalmaja vastu, siis kontrollib linnavalitsus kaebuste õigustatust ja teeb vajadusel sotsiaalmajale ettekirjutise puuduste kõrvaldamiseks.

Kõik vaidlused, mis tulenevad isikliku abistaja teenuse lepingu täitmisest, samuti küsimused, mis on lepingus reguleerimata, lahendatakse lepingu poolte vahelisel kokkuleppel.

Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele kohtus.

Riiklikku järelevalvet teenuse nõuete täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab teenuse saajat füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega viimane oma erivajaduse tõttu iseseisvalt toime ei tule.

Isikliku abistaja tööülesanded ja tööaeg sätestatakse osapoolte vahelises lepingus, mille sõlmivad teenuse saaja, isiklik abistaja ja linnavalitsus. 

Teenuse saajal on õigus valida endale ise sobiv isiklik abistaja. Soovi esitamise korral abistab linnavalitsus teenuse saajat isikliku abistaja leidmisel.

Teenuse saajal on õigus omavahelise sobivuse hindamiseks isikliku abistajaga kohtuda.

Isikliku abistaja teenuse osutamist koordineerib sotsiaalmajas sotsiaaltöötaja.

Sotsiaalmaja kohustused ja õigused

Isikliku abistaja teenuse osutamine vastavalt lepingu lisaks olevale tegevuskavale, mis on koostatud hindamisinstrumendi alusel.

Kliendile arusaadaval viisil Haapsalu Linnavalitsuse määruse „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord“ tutvustamine.

Kliendi olukorra muutumisel tegevuskava muutmise algatamine või isikliku abistaja teenuse osutamise lõpetamine.

Isikliku abistaja töö ja tegevuse kontrollimine teenuste osutamise kohas.

Teenuse osutamise üle järelevalve ja kaebuste menetlemine vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse määrusele „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord“ ning vastavalt Sotsiaalmaja ettepanekute ja kaebuste lahendamise korrale.

Kliendi kohustused ja õigused

Klient on teadlik oma haigustest ja vastutab ise oma tervise eest. Klient informeerib isiklikku abistajat koheselt oma tervise muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist.

Klient tagab isiklikule abistajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma koju ja turvalise keskkonna teenuse osutamiseks juhul kui teenuse osutamine toimub kliendi kodus.

Klient teeb isikliku abistaja ja teiste vastavate sotsiaalmaja töötajatega (sh sotsiaaltöötaja) koostööd teenuse osutamiseks.

Klient tagab endale vajalike arsti poolt määratud ravimite olemasolu.

Kliendil on õigus teha ettepanekuid osutatavate teenuste suhtes.

Nõuded keskkonnale, vahenditele

Teenuse osutamise koht sõltub teenuse saaja vajadustest. Teenust osutatakse näiteks teenuse saaja kodus, töökohal või asjaajamisel väljaspool teenuse saaja kodu (nt poes käimine). Teenuse pakkumise koht sõltub teenuse saaja vajadustest ja fikseeritakse lepingus.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Isikliku abistaja teenuse osutamist finantseeritakse sotsiaalmaja eelarvelistest vahenditest. Isikliku abistaja teenust osutatakse teenust vajavatele isikutele tasuta.

Kõrvalabi vajavate täisealiste isikute, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Haapsalu linna territooriumil, kuid asuvad selle territooriumil, teenuse eest tasumise tagab teenuse saaja elukohajärgne valla- või linnavalitsus.

Isikliku abistaja teenuse osutamist toetavad projektid:

Perioodil 03.12.2018-28.02.2021 finantseeritakse isikliku abistaja teenuse osutamist ka Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ühinenud Haapsalu linna territooriumil; tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks ühinenud Haapsalu linna territooriumil.

Perioodil 01.02.2020-31.01.2022 finantseeritakse isikliku abistaja teenuse osutamist ka Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ vahenditest. Projekti eesmärkideks on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine, kättesaadavuse parandamine ja ning klientide lähedaste toetamine; tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine ning kättesaadavuse parandamine.

Nõuded personalile

Isiklik abistaja peab olema: täisealine isik; vastuvõetav ja sobiv isik teenuse saajale; läbinud isikliku abistaja koolituse või omab valmisolekut eelpool nimetatud koolituse läbimiseks.

Teenust ei tohi osutada: isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara; teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane; isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Isiklik abistaja lähtub oma töös konkreetse teenuse saaja erivajadustest ja tema antavatest tööjuhistest. Seega peab teenuse saaja olema võimeline selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt korraldama oma asjaajamist ning juhendama isikliku abistaja tööd. Sellest tulenevalt ei ole isikliku abistaja teenus suunatud alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule.

Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaeg sätestatakse isikliku abistaja ja teenuse saaja vahelises töö- või võlaõiguslikus lepingus. Teenuse saaja vastutab isikliku abistaja juhendamise eest. Teenuse osutamisel lähtub isiklik abistaja haldusaktist või halduslepingust ja teenuse saaja juhistest.

Isikliku abistaja teenuse osutamist koordineerib sotsiaalmajas sotsiaaltöötaja.

Teenuse osutamise alused

 

Haapsalu Linnavalitsuse määrus 18.08.2017 nr 5 Isikliku abistaja teenuse osutamise kord.

Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 1, § 27, § 28, § 29.
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrus nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 12.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lg 1 p5.
Haapsalu linna põhimäärus.
Sotsiaalkindlustusameti isikliku abistaja teenuse kvaliteedijuhis (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised), mille aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg (2).

*

Teenuse osutamise dokumendid: